КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧА-ТЬЮТОРА В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
Радикальні трансформації сучасного освітнього простору, які виникли внаслідок активного впровадження інноваційних інформаційних технологій в навчальний процес, докорінно змінили природу взаємостосунків вчителя та учня. освітній інструментарій, інтернет-технології підвищили значимість дистанційного компоненту змішаного навчання. Широкий спектр мультимедійних засобів (віртуальні класи та лабораторії, інтерактивні дошки та засоби доповненої реальності) та їх висока ефективність ставлять під сумнів актуальність класичної ролі викладача в навчальному процесі. Radical transformations of the modern educational space, which arose as a result of the active introduction of innovative information technologies in the educational process, have radically changed the nature of the relationship between teacher and student. Educational tools, Internet technologies have increased the importance of the distance component of blended learning. A wide range of multimedia tools (virtual classrooms and laboratories, interactive whiteboards and augmented reality tools) and their high efficiency call into question the relevance of the classic role of the teacher in the learning process.
Опис
Ключові слова
тьюторство, педагогічна компетентність, змішане навчання, tutoring, pedagogical competence, blended learning
Цитування
Опанасенко Я. О. Ключові компетенції викладача-тьютора в умовах змішаного навчання / Я. О. Опанасенко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 254–256.