Технологія розвитку полікультурної компетентності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано технологію розвитку полікультурної компетентності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи. Розвиток полікультурної компетентності молодших школярів сприяє становленню в них толерантного і відкритого світогляду, здатності взаємодіяти з представниками інших культур, розуміти і поважати їхні традиції та звичаї. Визначено, що заняття з розвитку полікультурної компетентності повинні бути інтегровані в освітній процес, щоб вони були органічно пов'язані з іншими предметами і темами. The article analyzes the technology of developing multicultural competence of younger schoolchildren in the educational process of primary school. The development of multicultural competence of younger schoolchildren contributes to the formation of a tolerant and open worldview in them, the ability to interact with representatives of other cultures, understand and respect their traditions and customs. It was determined that classes on the development of multicultural competence should be integrated into the educational process so that they are organically connected with other subjects and topics.
Опис
Ключові слова
початкова школа, полікультурна компетентність, освітній процес, магістерські роботи, Elementary School, multicultural competence, educational process, master's work
Цитування
Свид І. Технологія розвитку полікультурної компетентності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи / І. Свид // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 37.