Математика як наука і як мистецтво

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Математика – це фундаментальна наука і одна з найдревніших наук, методи якої активно застосовуються в багатьох природничих дисциплінах. Математична освіта сприяє розвитку інтелекту особистості, здатність аналізувати, долати труднощі, а отже, виховує вольові якості та навчає отримувати радість від одержання нових знань. На допомогу навчальному процесу, учням та студентській молоді, що намагаються поглибити свої знання, довідково-бібліографічний відділ бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди підготував до друку рекомендаційний бібліографічний покажчик "Математика як наука і як мистецтво". Покажчик складається з 6 розділів, до яких увійшло 582 назви бібліографічних записів. Підбір матеріалів закінчено у грудні 2018 р. Математика - это фундаментальная наука и одна из древнейших наук, методы которой активно применяются во многих естественных дисциплинах. Математическое образование способствует развитию интеллекта личности, способность анализировать, преодолевать трудности, а значит, воспитывает волевые качества и учит получать радость от получения новых знаний. На помощь учебному процессу, ученикам и студенческой молодежи, пытаются углубить свои знания, справочно-библиографический отдел библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды подготовил к печати рекомендательный библиографический указатель "Математика как наука и как искусство". Указатель состоит из 6 разделов, в которых вошло 582 названия библиографических записей. Подбор материалов закончено в декабре 2018 г. Mathematics is a fundamental science and one of the most ancient sciences, the methods of which are actively used in many natural sciences. Mathematical education promotes the development of personality intelligence, the ability to analyze, overcome difficulties, and, consequently, educates volitional qualities and teaches to receive joy from obtaining new knowledge. To assist the educational process, pupils and students who are trying to deepen their knowledge, the reference and bibliographic department of the library of the National Technical University named after G.S. Skovoroda has prepared a recommendation bibliographic index "Mathematics as Science and Art" for publication. The index consists of 6 sections, which include 582 titles of bibliographic records. The selection of materials is completed in December 2018.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, математика, історія математики, математика дошкільника, математика школяра, математика студента, библиографический указатель, математика, история математики, математика дошкольника, математика школьника, математика студента, bibliographic index, maths, history of mathematics, math preschooler, mathematics student, student math
Цитування
Математика як наука і як мистецтво : рек. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наук. бібліотека ; уклад. Л. Г. Айдарова ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. – 70 с.