Використання Інтернет-ресурсів у навчальному процесі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто Інтернет-ресурси, які дозволяють при вивченні іноземної мови користуватися автентичними текстами, слухати і спілкуватися з носіями мови. Доступ до мережі Інтернет дає можливість скористатися величезною кількістю додаткових матеріалів, що дозволяють збагатити уроки різноманітними ідеями і вправами. Індивідуалізація процесу навчання здійснюється завдяки великому потенціалу комп’ютерних засобів щодо адаптації до потреб кожного учня. В статье рассмотрены Интернет-ресурсы, которые позволяют при изучении иностранного языка пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка. Доступ к сети Интернет дает возможность воспользоваться огромным количеством дополнительных материалов, позволяющих обогатить уроки разнообразными идеями и упражнениями. Индивидуализация процесса обучения осуществляется благодаря большому потенциалу компьютерных средств по адаптации к потребностям каждого ученика. The article deals with Іnternet-resources that allow you to learn a foreign language to use authentic texts, listen and communicate with native speakers. Access to the Internet gives the opportunity to take advantage of a huge number of additional materials, allowing to enrich the lessons with a variety of ideas and exercises. Individualization of the learning process is achieved due to the great potential of computer tools to adapt to the needs of each student.
Опис
Ключові слова
Інтернет-ресурси, вивчення іноземної мови, студентські роботи, Интернет-ресурсы, изучение иностранного языка, студенческие работы, Іnternet-resource, learning a foreign language, student work
Цитування
Різник Д. Використання Інтернет-ресурсів у навчальному процесі / Д. Різник // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 63.