Деякі особливості сезонних циклів напівтвердокрилих (HETEROPTERA) урбоценозів міста Харкова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наведено дані щодо окремих характеристик життєвих циклів напівтвердокрилих (Heteroptera), зареєстрованих в урбоценозах м. Харкова. За кількістю генерацій виділено три, а на основі зимуючою стадії – п’ять фенологічних груп. На стадії імаго зимують 114 видів (69,51% всієї гетероптерофауни), з яких більшість видів належить до родин Lygaeidae (37), Miridae (14) та Pentatomidae (22 види), Nabidae, Tingidae та Rhopalidae (по сім видів кожне). На стадії яйця зимує 42 види (25,61%), головним чином з родини Miridae (34 види), менше – Lygaeidae, Nabidae, Rhopalidae (по два-три види кожне). На стадії личинки зимують лише чотири види (2,44%) з родин Pentatomidae (3) та Reduviidae (1 вид). В стадіях імаго і личинки, яєць і личинки зимують по два види з кожної групи. Невелике число таких видів може пояснюватись тим, що умови для зимівлі у цих стадіях є менш сприятливими в помірних широтах (Східна Україна). До групи моновольтинних віднесено 107 видів клопів (65,24%). Бівольтинні та полівольтинні групи представлені відповідно 32 (19,51%) та 24 (14,63% всієї гетероптерофауни) видами. Для Coriomeris denticulatus кількість поколінь за рік не встановлена. Приведены данные по отдельным характеристикам жизненных циклов полужесткокрылых (Heteroptera), зарегистрированных в урбоценозах г. Харьков. По количеству поколений выделено три, а на основе зимующей стадии – пять фенологических групп. На стадии имаго зимуют 114 видов (69,51% всей гетероптерофауны), из которых большинство видов принадлежит к семействам Lygaeidae (37), Miridae (14) и Pentatomidae (22 вида), Nabidae, Tingidae и Rhopalidae (по семь видов каждое). На стадии яйца зимует 42 вида (25,61%), главным образом из семейства Miridae (34 вида), меньше – Lygaeidae Nabidae, Rhopalidae (по два-три вида каждое). На стадии личинки зимуют только четыре вида (2,44%) из семейства Pentatomidae (3) и Reduviidae (1 вид). В стадиях имаго и личинки, яйца и личинки зимуют по два вида из каждой группы. Небольшое число таких видов может объясняться тем, что условия для зимовки в этих стадиях менее благоприятными в умеренных широтах (Восточная Украина). В группу моновольтинних отнесено 107 видов клопов (65,24%). Бивольтинные и поливольтинные группы представлены соответственно 32 (19,51%) и 24 (14,63% всей гетероптерофауны) видами. Для Coriomeris denticulatus количество поколений за год не установлена. The article deals with the analysis of the data on the individual characteristics of the life cycles of Heteroptera recorded in the urban cenoses of Kharkiv. In terms generations, three phenological groups were distinguished and five phenological groups – on the basis of the wintering stage. At the imago stage, 114 species hibernate (69.51% of the entire heteropterofauna), of which most species belong to the families Lygaeidae (37), Miridae (14) and Pentatomidae (22 species), Nabidae, Tingidae, and Rhopalidae (seven species each). At the egg stage, 42 species winter (25.61%), mainly from the Miridae family (34 species), fewer – Lygaeidae, Nabidae, Rhopalidae (two or three species each). At the larval stage, only four species (2.44%) from the Pentatomidae (3) and Reduviidae (1 species) families hibernate. Two species from each group hibernate at the stages of imago and larvae, eggs and larvae. A small number of such species can be explained by the fact that the conditions for wintering at these stages are less favorable in temperate latitudes (Eastern Ukraine). The group of monovoltines includes 107 species of bugs (65.24%). The bivoltine and multivoltine groups are represented by 32 (19.51%) and 24 (14.63% of the entire hetero-fauna) species, respectively. As for Coriomeris denticulatus, the number of their generations per year has not been established.
Опис
Ключові слова
Heteroptera, види, кількість генерацій, зимуюча стадія, урбоценози, Харків, Україна, виды, количество поколений, зимующая стадия, урбоценозы, Харьков, Украина, species, number of generations, wintering (hibernating) stage, urban cenoses, Kharkiv, Ukraine
Цитування
Федяй І. О. Деякі особливості сезонних циклів напівтвердокрилих (HETEROPTERA) урбоценозів міста Харкова / І. О. Федяй, Т. Ю. Маркіна // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 21. – С. 104–109.