Маркетинг в умовах антикризового управління підприємством

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На підставі основних сучасних наукових підходів до з’ясування сутності кризи та ролі маркетингу в управлінні підприємством автор кваліфікаційної роботи розкриває теоретичні засади кризового стану підприємства; аналізує необхідність антикризового управління підприємствами в сучасних умовах;характеризує маркетингові стратегії антикризового управління. У дослідженні також досліджено інструменти маркетингу в антикризовому управлінні; охарактеризовано діяльність з управління брендом сучасного підприємства;визначено мережеві інтернет-комунікації як інструмент маркетингу в кризових умовах. У методичних рекомендаціях розроблено практичне заняття за темою роботи, що ілюструє можливості впровадження результатів дослідженняв освітній процес підготовки фахівців за спеціальністю «Економіка». У роботі також запропоновано пропозиції щодо удосконалення процесу антикризового управління. На основании основных современных научных подходов к выяснению сущности кризиса и роли маркетинга в управлении предприятием автор квалификационной работы раскрывает теоретические основы кризисного состояния предприятия; анализирует необходимость антикризисного управления предприятиями в современных условиях; характеризует маркетинговые стратегии антикризисного управления. В исследовании также исследованы инструменты маркетинга в антикризисном управлении; охарактеризованы деятельность по управлению брендом современного предприятия; определены сетевые интернет-коммуникации как инструмент маркетинга в кризисных условиях. В методических рекомендациях разработано практическое занятие по теме работы, иллюстрирующее возможности внедрения результатов исследований в образовательный процесс подготовки специалистов по специальности «Экономика». В работе также предложены предложения по усовершенствованию процесса антикризисного управления. On the basis of the main modern scientific approaches to clarifying the essence of the crisis and the role of marketing in enterprise management, the author of the qualifying work reveals the theoretical foundations of the crisis of the enterprise; analyzes the need for crisis management of enterprises in modern conditions; characterizes marketing strategies of crisis management. The study also examines the tools of marketing in crisis management; the activity on management of a brand of the modern enterprise is characterized; identified networked Internet communications as a marketing tool in a crisis. The methodical recommendations developed a practical lesson on the topic of work, which illustrates the possibility of implementing the results of research in the educational process of training specialists in the specialty "Economics". The paper also offers proposals for improving the crisis management process.
Опис
Ключові слова
маркетинг, маркетингова діяльність, підприємство, криза, управління, антикризове управління, маркетинговая деятельность, предприятие, кризис, управление, антикризисное управление, marketing, marketing activities, enterprise, crisis, management, crisis management
Цитування
Басюк М. М. Маркетинг в умовах антикризового управління підприємством : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 051 Економіка / М. М. Басюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. екон. теорії, фінансів і обліку. – Харків, 2021. – 90 с.
Колекції