Особливості пристосування та функціонування німецьких лексичних запозичень у сфері подорожування та засобів пересування у сучасній українській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Cтаття виділяє корпус запозичень з німецької мови предметно-тематичної групи «Подорож. Засоби пересування», виокремлює мікрогрупи, досліджує хронологію входження, ґенезу, особливості адаптації цих слів в українському мовному середовищі. The article highlights the corpus of loanwords from the German language of the thematic group "Travel. Means of transportation", singles out microgroups, examines the chronology of occurrence, genesis, peculiarities of adaptation of these words in the Ukrainian language environment.
Опис
Ключові слова
запозичення з німецької мови, предметно-тематичні групи запозичень, фонетична та морфологічна адаптація запозичень, loanwords from the German language, subject-thematic groups of loanwords, phonetic and morphological adaptation of loanwords
Цитування
Скачкова В. В. Особливості пристосування та функціонування німецьких лексичних запозичень у сфері подорожування та засобів пересування у сучасній українській мові / В. В. Скачкова, Н. Ю. Кутова // Філологічні студії : [зб. наук. ст.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. І. Степанченко (голов.ред.) та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 23. – С. 23–27.