МЕТОДИ КОНСУЛЬТУВАННЯ З ОПОРОЮ НА СИЛЬНІ СТОРОНИ ПІДЛІТКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута консультація, орієнтована на рішення, що ґрунтується на розгляді про бажане майбутнє, підліток зуміє його досягти і підтримувати надалі. Соціальний працівник спирається в роботі на певні базові принципи: якщо щось не зламано, не чините це; якщо щось працює, робіть це більше; якщо щось не працює, спробуйте зробити щось інше; рішення не обов’язково повинні бути складними – вони можуть бути дуже простими; рішення не обов’язково прямо пов’язане із заявленою проблемою; умову опису рішень відрізняється від мови опису проблем; немає проблем, які існують постійно, – завжди є винятки; майбутнє створюється в ході спільного обговорення з іншими людьми. В статье рассмотрена консультация, ориентированная на решение, которая основывается на рассмотрении о желаемом будущем, подросток сможет его достичь и поддерживать в дальнейшем. Социальный работник опирается в работе на определенные базовые принципы: если что-то не сломано, не делай этого; если что-то работает, делайте это более; если что-то не работает, попробуйте сделать что-то другое; решение не обязательно должны быть сложными – они могут быть очень простыми; решение не обязательно напрямую связано с заявленной проблемой; условие описания решений отличается от языка описания проблем; нет проблем, которые существуют постоянно, – всегда есть исключения; будущее создается в ходе совместного обсуждения с другими людьми. The article looks at solution-oriented counselling, which is based on thinking about the desired future the teenager will be able to achieve and maintain in the future. The social worker relies on certain basic principles in the work: if something is not broken, don't do it; if something works, do it more; if something doesn't work, try doing something else; solutions do not have to be complicated – they can be very simple; the solution is not necessarily directly related to the stated problem; the condition of describing solutions is different from the problem description language; no problems are permanent – there are always exceptions; the future is created through shared discussion with other people.
Опис
Ключові слова
консультування, соціальний працівник, підлітки, соціальне оточення, консультирование, социальный работник, подростки, социальное окружение, consultancy, social workers, teenagers, social environment
Цитування
Василенко О. М. Методи консультування з опорою на сильні сторони підлітків / О. М. Василенко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 24–25.