Скасування Господарського кодексу: питання доцільності та наслідки для правової системи України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що втрата систематизації господарського законодавства може бути згубною для економіки України, викликавши ряд істотних проблем на тлі сьогоднішнього соціально - економічного нестабільного стану держави. В першу чергу, це відіб'ється на діяльності саме суб'єктів господарювання. В статье рассмотрено, что утрата систематизации хозяйственного законодательства может быть губительна для экономики Украины, вызвав ряд существенных проблем на фоне сегодняшнего социально - экономического нестабильного состояния государства. В первую очередь это отразится на деятельности именно субъектов хозяйствования. The article considers that the loss of systematization of economic legislation can be detrimental to the economy of Ukraine, causing a number of significant problems against the background of the current socio - economic instability of the state. First of all, it will affect the activities of economic entities.
Опис
Ключові слова
господарське право, Господарський кодекс України, господарська діяльність, суб'єкти господарювання, регулювання господарських правовідносин, хозяйственное право, Хозяйственный кодекс Украины, хозяйственная деятельность, субъекты хозяйствования, регулирование хозяйственных правоотношений, еconomic law, Economic сode of Ukraine, economic activity, business entities, regulation of economic relations
Цитування
Мешкова К. О. Скасування Господарського кодексу: питання доцільності та наслідки для правової системи України / К. О. Мешкова // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 288–290.