Сучасна музична освіта в Італії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена сучасній музичній освіті в Італії. Проаналізовано різні підходи до процесу навчання у новітніх італійських педагогічних теоріях. Здійснено огляд навчання консерваторського типу та загальної музичної освіти. Статья посвящена современному музыкальному образованию в Италии. Проанализированы различные подходы к процессу обучения в новейших итальянских педагогических теориях. Осуществлен обзор обучение консерваторского типа и общего музыкального образования. The article is devoted to modern music education in Italy. Various approaches to the learning process in the latest Italian pedagogical theories are analyzed. A review of special and general musical education is given.
Опис
Ключові слова
музична освіта, Італія, студентські роботи, музыкальное образование, Италия, студенческие работы, music education, Іtaly, student work
Цитування
Хантулі Д. Н. Сучасна музична освіта в Італії / Д. Н. Хантулі, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 65–67.