ПРОГРАМА ЖАНА МОНЕ ЯК ЧАСТИНА ЕРАЗМУС+

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто програму Еразмус+, яка є символом академічного обміну, співпраці та розвитку міжнародних зв’язків у галузі освіти. Започаткована у 1987 році, програма постійно розвивається та адаптується до сучасних потреб освіти. Її метою є зближення культур, зміцнення академічних зв'язків та підтримка студентів, викладачів та інших фахівців у сфері вищої освіти у досягненні їх особистих та професійних цілей. Ця програма отримала свою назву на честь видатного дипломата, економіста та політика Жана Моне, який був одним із батьків-засновників Європейського Союзу. Зазначено, що програма Жана Моне відкриває перед Україною широкі перспективи для розвитку освіти, науки та міжнародного співробітництва. Вона сприяє інтеграції України в європейський освітній простір, сприяючи підвищенню рівня освіти, розвитку наукових досліджень та стимулюючи активну участь в міжнародних освітніх і культурних ініціативах. The article examines the Erasmus+ programme, which is a symbol of academic exchange, cooperation and development of international relations in the field of education. Launched in 1987, the programme is constantly evolving and adapting to the modern needs of education. It aims to bring cultures closer together, strengthen academic ties and support students, teachers and other higher education professionals in achieving their personal and professional goals. The programme is named after the prominent diplomat, economist and politician Jean Monnet, who was one of the founding fathers of the European Union. It is noted that the Jean Monnet Programme opens up broad prospects for Ukraine for the development of education, science and international cooperation. It promotes Ukraine's integration into the European educational space by raising the level of education, developing scientific research and stimulating active participation in international educational and cultural initiatives.
Опис
Ключові слова
програма Еразмус+, освітній процес, педагогічна співпраця, міжнародне співробітництво, європейський освітній простір, магістерські роботи, Erasmus+ programme, educational process, pedagogical cooperation, international cooperation, European educational space, master's works
Цитування
Філіп’єва М. В. Програма Жана Моне як частина Еразмус+ / М. В. Філіп’єва // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 385–389.