Академічна доброчесність: теорія, практика, досвід

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В представлених методичних рекомендаціях детально розглянуто нормативні документи ХНПУ імені Г. С. Сковороди з дотримання принципів академічної доброчесності, пропоновані кейси з дотримання принципів академічної доброчесності у різних закладах вищої освіти для практичного виконання, тести для самоперевірки дотримання принципів академічної доброчесності студентами. Видання містить як теорію, так і практику формування академічної доброчесності. Також у роботі представлено досвід закордонних колег, а саме досвід закладів вищої освіти Польщі. The presented methodological recommendations include normative documents from H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University that address compliance with the principles of academic integrity. These recommendations also propose practical examples of adhering to academic integrity principles in various higher education institutions. Furthermore, the publication provides detailed self-checking tests for students to ensure their compliance with academic integrity principles. The publication covers both the theoretical and practical aspects of academic integrity formation. Additionally, it presents insights from foreign colleagues, particularly the experiences of Polish higher education institutions.
Опис
Ключові слова
доброчесність, нормативні документи, плагіат, академічна доброчесність, антиплагіат, integrity, plagiarism, anti-plagiarism, normative documents
Цитування
Костікова І. Академічна доброчесність: теорія, практика, досвід : метод. рек. для здобувачів першого (бакалавр.) та другого (магістер.) рівнів вищ. освіти / І. Костікова, А. Дорожко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 42 с.