Взаємодія вчителя Нової української школи з батьками молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано взаємодію вчителя Нової української школи з батьками молодших школярів. Формування педагогічної культури у батьків є важливим пріоритетним чинником, що впливає на здатність дитини до результативної участі в освітньому процесі та формування необхідних компетентностей, здібностей та навичок, що допоможуть їм реалізуватися у подальшому житті. Зазначено, що в основі взаємодії вчителя та сім’ї має бути підтримка у вихованні учнів та формуванні педагогічної культури батьків. Ефективними засобами та формами для їхнього втілення є: використання різноманітних форм, прийомів та методів роботи з батьками, постійна злагоджена співпраця школи та сім’ї, що передбачає встановлення особистих контактів між класним керівником та батьками молодших школярів; структуроване планування роботи з батьками. The publication analyzes the interaction of the teacher of the New Ukrainian School with the parents of younger schoolchildren. The formation of pedagogical culture among parents is an important priority factor that affects the child's ability to effectively participate in the educational process and the formation of the necessary competencies, abilities and skills that will help them realize themselves in later life. It is noted that the basis of the interaction between the teacher and the family should be support in the education of students and the formation of the pedagogical culture of parents. Effective means and forms for their implementation are: the use of various forms, techniques and methods of working with parents, constant coordinated cooperation between the school and the family, which involves the establishment of personal contacts between the class teacher and parents of younger students; structured planning of work with parents.
Опис
Ключові слова
початкова школа, педагогічна культура батьків, взаємодія вчителя та сім’ї, магістерські роботи, Elementary School, pedagogical culture parents, interaction between the teacher and the family, master's work
Цитування
Разумова М. Взаємодія вчителя Нової української школи з батьками молодших школярів / М. Разумова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 75.