РИЗИКИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ ШПАКА ЗВИЧАЙНОГО (STURNUS VULGARIS) НА ТЕХНОГЕННИХ ДІЛЯНКАХ МІСТ ЯК РЕЗЕРВУАРА РЕЗИСТЕНТНИХ ПАТОГЕНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено птахи виду шпак звичайний (Sturnus vulgaris). Предмет дослідження – мікроорганізми, що є збудниками бактеріальних захворювань свійських тварин та людини, які ймовірно можуть бути перенесені представниками виду шпак звичайний (Sturnus vulgaris). Мета дослідження – проведення бактеріологічних досліджень біологічного матеріалу від шпака звичайного Дергачівського полігону ТПВ, ізоляція, типування культур бактерій та встановлення антибіотикорезистентності. В Україні раніше не проводилися мікробіологічні дослідження птахів полігонів відходів із подальшим визначенням резистентності культур бактерій до антимікробних препаратів. У теоретичному плані робота є етапом вивчення антропогенних ландшафтів, процесів урбанізації та синантропізації у птахів, як елемент моніторингу за станом навколишнього середовища. Практичне значення можуть мати відомості про чисельність та динаміку шпака звичайного, як переносника інфекційних хвороб та як складової біорізноманіття Харківщини. Матеріали роботи можуть бути корисні у навчальних курсах по зоології, екології, охорони природи чи прикладній орнітології. Також отримані матеріали можуть слугувати методичною основою комунальним господарствам міст, медичним працівникам та природоохоронним установам. In the qualification work, the birds of the common starling species (Sturnus vulgaris) were studied. The subject of the study is microorganisms that are causative agents of bacterial diseases of domestic animals and humans, which can probably be transmitted by representatives of the common starling (Sturnus vulgaris) species. The aim of the study was to conduct bacteriological studies of biological material from the common starling of the Dergachiv landfill, isolate, type bacterial cultures and determine antibiotic resistance. In Ukraine, microbiological studies of landfill birds with subsequent determination of bacterial cultures' resistance to antimicrobial drugs have not been carried out before. In theoretical terms, the work is a stage in the study of anthropogenic landscapes, urbanisation and synanthropisation processes in birds as an element of environmental monitoring. Information on the number and dynamics of the Common Starling as a carrier of infectious diseases and as a component of the biodiversity of the Kharkiv region may be of practical importance. The materials of this work can be useful in educational courses on zoology, ecology, nature conservation or applied ornithology. Also, the materials obtained can serve as a methodological basis for municipal utilities, medical workers and environmental institutions.
Опис
Ключові слова
шпак звичайний, орнітофауна, птахи, мікроорганізми, полігон твердих побутових відходів, Sturnus vulgaris, ornithofauna, birds, microorganisms, solid waste landfill
Цитування
Самойлова М. В. Ризики збільшення популяцій шпака звичайного (Sturnus vulgaris) на техногенних ділянках міст як резервуара резистентних патогенів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / М. В. Самойлова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2024. – 38 с. : іл., табл.
Колекції