НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ «ОРГАНІЗАЦІЯ КОМАНДНОЇ РОБОТИ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено організацію командної роботи. Актуальність організації командної роботи як наукової проблеми в умовах глобалізаційних процесів зумовлена, по-перше, об’єктивною потребою підвищення продуктивного функціонування освітніх закладів, установ, підприємств. Це посилило вимоги до працівників будь-якої сфери, серед яких здатність працювати в команді займає важливе місце. По-друге, доцільність розробки вказаної проблеми посилюється визнанням командної роботи «стратегічним інструментом розкриття та реалізації людського потенціалу з метою оптимізації професійної діяльності», а її організацію одним із перспективних напрямів інноваційного розвитку. Зазначено, що визначені напрями дослідження проблеми з організації командної роботи (теоретично-термінологічний, організаційно-практичний, професійно-предметний, зарубіжний) свідчать про актуальність указаної проблеми. The article examines the organisation of teamwork. The relevance of teamwork organisation as a scientific problem in the context of globalisation processes is due, firstly, to the objective need to increase the productive functioning of educational institutions, institutions, and enterprises. This has increased the requirements for employees in any field, among which the ability to work in a team is an important one. Secondly, the expediency of developing this problem is reinforced by the recognition of teamwork as a "strategic tool for the disclosure and realisation of human potential in order to optimisation of professional activity", and its organisation as one of the promising areas of innovative development. It is noted that the identified areas of research of the problem of teamwork organisation (theoretical and terminological, organisational and practical, professional and subject, foreign) indicate the relevance of this problem.
Опис
Ключові слова
командна робота, професійна діяльність, партнерська взаємодія, teamwork, professional activity, partnership interaction
Цитування
Золотухіна С. Т. Напрями дослідження проблеми "організація командної роботи" / С. Т. Золотухіна, Г. С. Бабак // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 1132–1135.