Оцінка високошовконосних ліній шовковичного шовкопряда ( Bombyx mori L.) за життєздатністю та продуктивністю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський національний аграрний університет
Анотація
У статті представлено результати досліджень високошовконосних високоінбредних ліній шовковичного шовкопряду Bombyx mori L. Г2, Г4, Г6 та Г7 за показниками життєздатності та продуктивності для одержання високоякісного біоматеріалу комах. Селективні лінії представляють інтерес для вивчення у зв’язку з високою шовконосністю та високим ступенем інбридингу, оскільки підлягали постійному жорсткому відбору за селекційними індексами за ознаками шовконосність та маси шовкової оболонки впродовж одинадцяти поколінь з індивідуальним підбором пар для схрещування. Саме селекційні прийоми можуть сприяти підвищенню ефективності виробництва культур комах для задоволення потреб сучасних високотехнологічних напрямів. Порівняльна оцінка високошовконосних високоінбредних ліній за показниками життєздатності та продуктивності показала, що за сукупністю біологічних та технологічних показників як найкращі були виділені лінії Г6 та Г7. З найкращими показниками за життєздатністю гусениць у весняну вигодівлю 88,25±2,387 % (р≤0,001), урожаєм сортових коконів 3,08±0,113 кг та відсотком сортових коконів 84,47±1,995 % переважала лінія Г7, яка була відібрана для вивчення гусеничної стадії та формотворення коконів. За результатами літньої вигодівлі була відібрана, як найкраща – лінії Г6, що відрізнялася найвищими показниками життєздатності гусениць (71,8± 4,18 %) та її прямі гібриди з іншими лініями, які мали стабільно високі показники в межах 79,8-83,1 %. Реципрокні комбінації лінії Г6 з Г2 та Г7 також мали високі показники життєздатності гусениць (79,14 та 78,98 % відповідно). Це вказує на високу специфічну комбінаційну здатність лінії за показником, що вивчається, що є підґрунтям для дослідних робіт за даною селективною ознакою. Напрацювання високоякісного біоматеріалу шовковичного шовкопряду сприяє розширенню можливостей його використання у різних сферах. У фармакології та медицині, як джерело хітозану, у природоохоронній сфері, як тест-об’єкту біоіндикаційних досліджень, у тваринництві, як цінний кормовий ресурс. Залишаються актуальними традиційні сфери його використання, зокрема як продуцента натурального шовку. В статье представлены результаты исследований высокошелконосных шелковичных высокоинбредных линий шелкопряда Bombyx mori L. Г2, Г4, Г6 и Г7 по показателям жизнеспособности и производительности для получения высококачественного биоматериала насекомых. Селективные линии представляют интерес для изучения в связи с высокой шелконосностью и высокой степенью инбридинга, поскольку подлежали постоянному жесткому отбору по селекционным индексами по признакам шелконосности и массы шелковой оболочки на протяжении одиннадцати поколений с индивидуальным подбор пар для скрещивания. Именно селекционные приемы могут способствовать повышению эффективности производства культур насекомых для удовлетворения потребностей современных высокотехнологичных направлений. Сравнительная оценка высокошелконосных высокоинбредных линий по показателям жизнеспособности и производительности показала, что за совокупностью биологических и технологических показателей наилучшими были выделены линии Г6 и Г7. С лучшими показателями по жизнеспособности гусениц в весеннюю выкормку 88,25±2,387 % (р≤0,001), урожаем сортовых коконов 3,08±0,113 кг и процентом сортовых коконов 84,47±1,995 % преобладала линия Г7, отобранная для изучения гусеничной стадии и формообразование коконов. По результатам летней выкормки была отобрана как лучшая – линии Г6, отличавшейся самыми высокими показателями жизнеспособности гусениц (71,8±4,18 %) и ее прямые гибриды с другими линиями, которые имели стабильно высокие показатели в пределах 79,8-83,1%. Реципрокные комбинации линии Г6 с Г2 и Г7 также обладали высокими показателями жизнеспособности гусениц (79,14 и 78,98% соответственно).Это указывает на высокую специфическую комбинационную способность линии по изучаемым показателем является основой для исследовательских работ по данному селективному признаку. Наработка высококачественного биоматериала шелковичного шелкопряда способствует расширению возможностей его использования у разных сферах. В фармакологии и медицине, как источник хитозана, в природоохранной сфере, как тест-объект биоиндикационный исследований в животноводстве как ценный кормовой ресурс. Остаются актуальными традиционные сферы его использование, в частности в качестве продуцента натурального шелка. The article presents the results of studies of high-silk high-inbred lines of silkworm Bombyx mori L. G2, G4, G6 and G7 in terms of viability and productivity to obtain high quality insect biomaterial. Selective lines are of interest for study due to high silkiness and high inbreeding, as they were subject to constant rigorous selection by selection indices for silkiness and silk weight for eleven generations with individual selection of pairs for crossing. It is selection techniques that can increase the efficiency of insect production to meet the needs of modern high-tech areas. Comparative evaluation of high-silk high-inbred lines in terms of viability and productivity showed that the set of biological and technological indicators as the best were the lines G6 and G7. With the best indicators of viability of caterpillars in spring feeding 88.25 ± 2.387% (p≤0.001), the yield of varietal cocoons 3.08 ± 0.113 kg and the percentage of varietal cocoons 84.47 ± 1.995% was dominated by line G7, which was selected for the study of caterpillars stages and formation of cocoons. According to the results of summer feeding was selected as the best - line G6, which had the highest viability of caterpillars (71.8 ± 4.18%) and its direct hybrids with other lines, which had consistently high rates in the range of 79.8-83, 1%. Reciprocal combinations of the G6 line with G2 and G7 also had high caterpillar viability (79.14 and 78.98%, respectively). This indicates a high specific combination ability of the line on the indicator under study, which is the basis for research work on this selective feature. The development of high-quality biomaterial of silkworm helps to expand the possibilities of its use in various fields. In pharmacology and medicine, as a source of chitosan, in the environmental sphere, as a test object of bioindication research, in animal husbandry, as a valuable feed resource. Traditional areas of its use, in particular as a producer of natural silk, remain relevant.
Опис
Ключові слова
шовковичний шовкопряд Bombyx mori L., селекція, лінії та гібриди, розведення комах, життєздатність, продуктивність, тутовый шелкопряд Bombyx mori L., селекция, линии и гибриды, разведение насекомых, жизнеспособность, производительность, Bombyx mori L. silkworm, selection, insect breeding, lines and hybrids, viability, productivity
Цитування
Панченко О. М. Оцінка високошовконосних ліній шовковичного шовкопряда ( Bombyx mori L.) за життєздатністю та продуктивністю / О. М. Панченко, Т. Ю. Маркіна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер.: Тваринництво. – Суми, – 2020, – Вип.4 (43), – С. 75–80.