Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Фізіологія рослин»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичний посібник призначений для виконання лабораторних та самостійних робіт з метою успішного засвоєння навчального матеріалу і для інтенсифікації самостійної роботи студентів природничих факультетів освітнього рівня бакалавр зі спеціальностей: 014 Середня освіта (Біологія) та 091 Біологія. За структурою даний посібник містить 16 лабораторних робіт, в кожній з яких даються загальні методичні рекомендації до їх виконання, короткі теоретичні відомості з відповідних тем та завдання для самостійного виконання; а також програму курсу та список рекомендованої літератури. The teaching-methodical guide is intended for the performance of laboratory and independent work in order to successfully master the educational material and to intensify the independent work of students of the faculties of natural sciences at the bachelor's level of education in the specialties: 014 Secondary Education (Biology) and 091 Biology. The structure of this manual contains 16 laboratory works, in each of which there are general methodological recommendations for their implementation, brief theoretical information on relevant topics and tasks for independent implementation; as well as the course syllabus and recommended reading list.
Опис
Ключові слова
фізіологія рослин, фотосинтез, транспірація, мінеральне живлення, транспорт речовин, plant physiology, photosynthesis, transpiration, mineral nutrition, transport of substances
Цитування
Потапенко Г. С. Альбом для лабораторних за нять з дисципліни «Фізіологія рослин» / Г. С. Потапенко, О. В. Твердохліб, Р. Є. Волкова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. Сковороди, 2023. – 55 с. : табл.