ОЦІНКА РИЗИКУ РОЗВИТКУ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено антропометричні показники, оцінка якості способу життя та генетична схильністю до прояву метаболічного синдрому в учнів старших класів. Методи дослідження: емпіричні (спостереження, порівняння, опис) та експериментальні – анкетування щодо оцінки якості способу життя та генетичної схильності учнів до метаболічного синдрому; антропометрія (вимір зросту, ваги, розрахунок індексу маси тіла). Розширено і доповнено дані щодо розповсюдження МС серед учнів старших класів, надано оцінку ризику розвитку метаболічного синдрому та запропоновано практичні рекомендації щодо попередження метаболічного синдрому в учнів старших класів. Велике значення даної роботи полягає в тому, що виявлено основні причини виникнення метаболічного синдрому в учнів старших класів та визначено шляхи його подолання. In the qualifying work, anthropometric indicators, assessment of the quality of life and genetic predisposition to the manifestation of metabolic syndrome in high school students were investigated. Research methods: empirical (observation, comparison, description) and experimental - questionnaires to assess the quality of life and genetic predisposition of students to metabolic syndrome; anthropometry (measurement of height, weight, calculation of body mass index). The data on the prevalence of MS among high school students have been expanded and supplemented, an assessment of the risk of developing metabolic syndrome has been provided, and practical recommendations have been offered for the prevention of metabolic syndrome in high school students. The great significance of this work lies in the fact that the main causes of metabolic syndrome in high school students were identified and ways to overcome it were determined.
Опис
Ключові слова
метаболізм, антропометричні показники, учні старших класів, metabolism, anthropometric indicators, high school students
Цитування
Кузнецова О. Р. Оцінка ризику розвитку метаболічного синдрому в учнів старших класів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) / О. Р. Кузнецова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії і фізіології людини ім. проф. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2024. – 66 с. : іл., табл. + дод.
Колекції