ВОКАЛЬНО-СЦЕНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано роль вокально-сценічної діяльності як вагомого елементу у формуванні підґрунтя для фахової компетентності майбутнього учителя-логопеда. Зазначено, що сучасний логопед має володіти навичками імпровізації, акторською, сценічною майстерністю. Йому мають бути притаманними якості гнучкості і нестандартності мислення, вміння швидко адаптуватися до змін обставин, вміння творчо мислити. Вокально-сценічна діяльність не лише допомагає розвивати фахові навички майбутніх учителів-логопедів, але й збагачує їхні здібності в галузі мовленнєвої реабілітації та корекції порушень мовлення. Такий підхід може бути врахованим при розширенні освітньої програми для майбутніх логопедів, з метою підвищення їхньої готовності до викликів у сфері мовленнєвої терапії. The article analyzes the role of vocal and stage activity as an important element in forming the foundation for the professional competence of the future speech therapist teacher. It is noted that a modern speech therapist must possess improvisation skills, acting and stage skills. He should have the qualities of flexibility and non-standard thinking, the ability to quickly adapt to changing circumstances, and the ability to think creatively. Vocal and stage activities not only help to develop the professional skills of future speech therapist teachers, but also enrich their abilities in the field of speech rehabilitation and correction of speech disorders. This approach can be taken into account when expanding the educational program for future speech therapists, in order to increase their readiness for challenges in the field of speech therapy.
Опис
Ключові слова
вокально-сценічна діяльність, фахова компетентність, освітній процес, майбутні учителі-логопеди, студентські роботи, vocal and stage activities, professional competence, educational process, future speech therapist teachers, student works
Цитування
Лагута В. В. Вокально-сценічна діяльність як передумова формування фахової компетентності майбутнього учителя-логопеда / В. В. Лагута // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 107–110.