РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З ФІЗИКИ, РОЗДІЛ «МЕХАНІКА» ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗСО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці методики вивчення механіки в закладах ЗСО на основі модульної технології, що забезпечує формування необхідного рівня знань та умінь учнів. Об'єктом дослідження є процес навчання фізиці в закладах ЗСО. Предметом дослідження є методика навчання механіці учнів в закладах ЗСО з урахуванням модульної технології. Гіпотеза дослідження: якщо навчання механіці у закладах ЗСО здійснюватиметься з використанням модульної технології навчання, це забезпечить ефективніше засвоєння учнями знань і умінь з механіки, підвищить їх пізнавальну активність у навчанні. The purpose of the research is to substantiate and develop the methodology of studying mechanics in vocational schools based on modular technology, which ensures the formation of the necessary level of knowledge and skills of students. The object of the research is the process of teaching physics in the institutions of the ZSO. The subject of the study is the method of teaching mechanics to students in vocational schools, taking into account modular technology. The hypothesis of the study: if the training of mechanics in ZSO institutions is carried out using modular learning technology, it will ensure more effective assimilation of knowledge and skills in mechanics by students, and increase their cognitive activity in learning.
Опис
Ключові слова
фізика, методика навчання, механіка, модульна технологія навчання, physics, teaching method, mechanics, modular teaching technology
Цитування
Астахова Г. О. Розробка методичних рекомендацій з фізики, розділ «Механіка» для закладів ЗСО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Фізика) / Г. О. Астахова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2022. – 59 с. : іл.
Колекції