ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВОД ДІТЕЙ З ООП: ОСОБЛИВОСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації здійснено теоретичний аналіз наукової літератури з питань сучасного стану психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами та якісного мультидисциплінарного підходу до його організації. Міждисциплінарний аналіз наукових публікацій засвідчує наявність різноаспектних досліджень з проблеми психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, як теоретичного так і практичного характеру. Зазначено, що в сучасній Україні створено нормативно-правову базу, яка регламентує психолого-педагогічний супровід дітей з ООП, існує й теоретична база з питання психолого-педагогічного супроводу, але практичного досвіду в здійсненні системного мультидисциплінарного підходу до здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП й досі бракує, що вимагає подальшої активної роботи у цьому напрямку. The publication provides a theoretical analysis of scientific literature on the current state of psychological and pedagogical support for children with special educational needs and a high-quality multidisciplinary approach to its organization. The interdisciplinary analysis of scientific publications confirms the presence of multifaceted studies on the problem of psychological and pedagogical support of children with special educational needs, both of a theoretical and practical nature. It is noted that in modern Ukraine, a normative and legal framework has been created that regulates the psychological and pedagogical support of children with disabilities, there is also a theoretical base on the issue of psychological and pedagogical support, but practical experience in the implementation of a systemic multidisciplinary approach to the implementation of psychological and pedagogical support for children with disabilities is still lacking, which requires further active work in this direction.
Опис
Ключові слова
психолого-педагогічний супровід, діти з особливими освітніми потребами, мультидисциплінарний підхід, магістерські роботи, psychological and pedagogical support, children with special educational needs, multidisciplinary approach, master's works
Цитування
Стадник О. А. Психолого-педагогічний супровод дітей з ООП: особливості міждисциплінарного підходу / О. А. Стадник // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 172–175.