ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ДИРЕКТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ( НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ ДЖОРДЖА Р. Р. МАРТІНА «A GAME OF THRONES»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячене аналізу засобів вираження директивних мовленнєвих актів у англомовному художньому дискурсі на прикладі роману «A Game of Thrones» Джорджа Р. Р. Мартина. Основна увага приділяється вивченню наказів, вказівок та запитів, які використовуються персонажами у тексті для досягнення певної мети в сюжеті. Дослідження розглядає як вербальні, так і невербальні засоби, що виражають директивні мовленнєві акти та розкриває їхню роль у формуванні образів персонажів та розвитку сюжету. Аналіз засобів вираження директивних мовленнєвих актів у романі «A Game of Thrones» розкриває особливості мовного виразу персонажів та сприяє розумінню впливу цих засобів на розвиток подій у тексті. The study is devoted to the analysis of the means of expressing directive speech acts in English-language literary discourse on the example of the novel «A Game of Thrones» by George R.R. Martin. The main attention is paid to the study of command, order and requests used by the characters in the text to achieve certain goals in the plot. The study examines both verbal and non-verbal means that express directive speech acts and reveal their role in shaping characterization and plot development. The analysis of the means expressing directive speech acts in the novel «A Game of Thrones» reveals the peculiarities of the characters' language expression and contributes to the understanding of the influence of these elements on the development of events in the text.
Опис
Ключові слова
директивні мовленнєві акти, вербальні та невербальні засоби вираження, прохання, команда, наказ, directive speech acts, verbal and non-verbal means of expression, request, command, order
Цитування
Бабенко Д. О. Засоби вираження директивних мовленнєвих актів в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі твору Джорджа Р. Р. Мартина «A Game of Thrones» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Д. О. Бабенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2024. – 57 с.
Колекції