Рівень гетерозису та ступінь фенотипового домінування основних господарсько-цінних ознак у гібрідов F1 шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут тваринництва НААН
Анотація
Представлено результати досліджень рівня гетерозису (гіпотетичного та істинного) і ступеня фенотипового домінування основних господарсько-цінних ознак у гібридів шовковичного шовкопряда Bombyx Mori L. першого покоління. Схрещування проводили за повною діалельною схемою, яка включала 16 варіантів (12 гібридів та 4 батьківські форми) по 50 мг у триразовій повторності. Вивчено типи успадкування та рівень гетерозису основних господарсько-цінних ознак у гібридів F1 шовковичного шовкопряда. Виявлено, що між лініями Г2, Г4, Г6 та Г7 шовковичного шовкопряда успадкування за ознаками життєздатність гусениць, середня маса кокону та шовконосність самців переважно позитивне наддомінування, а за шовконосністю самок – депресія (негативне наддомінування). Визначення ефекту гетерозису та ступеня фенотипового домінування дозволило виявити 7 кращих комбінацій за життєздатністю гусениць порівняно з батьківськими формами, серед них найкращими були гібриди Г2×Г6 та Г6×Г2 з найвищим ступенем фенотипового домінування (позитивне наддомінування) – 7,8 та 9,0, при цьому гіпотетичний гетерозис становив 11,0 % та 12,7 %, істинний гетерозис – 9,4 % та 11,1 % відповідно. За масою кокону з 12 гібридних комбінацій ефект гетерозису (позитивне наддомінування) виявлено у 8 гібридів, часткове позитивне успадкування – у 3, та проміжний тип домінування – у 1. За шовконосністю самок найвищим рівнем гіпотетичного та істинного гетерозису відзначилися гібриди Г6×Г4 (Ht=9,00 %, Hbt=8,30 %) та Г6×Г7 (Ht=1,68 %, Hbt=1,43 %), успадкування яких ішло за типом позитивного наддомінування (13,92 та 6,80 відповідно), а у 5 комбінаціях спостерігалася гібридна депресія, у 3 – проміжне успадкування та по одному - часткове позитивне та негативне домінування. За шовконосністю самців у 9 гібридів успадкування ішло за типом позитивного наддомінування. Напрацювання високоякісного біоматеріалу шовковичного шовкопряда сприяє розширенню можливостей його використання у різних сферах життєдіяльності людини. There were presented the results of heterosis level (hypothetical and true) and the degree of phenotypic dominance of the main economically valuable characteristics in hybrids of silkworm Bombyx Mori L. of the first generation. The crossing was conducted by full diallel scheme, including 16 variants (12 hybrids and 4 parental forms), 50 mg in triplicate replications. There were studied the types of heredity and the level of heterosis of the main economically valuable characteristics in F1 hybrids of silkworms. It was revealed that the heredity of caterpillars viability, average cocoon weight and male silkiness was mostly positive as regards to G2, G4, G6 and G7 lines, while the heredity of females was mostly depressed (negative superdominance). Determination of the effect of heterosis and the degree of phenotypic dominance made it possible to identify 7 best combinations in terms of caterpillar viability in comparison with parental forms, among them the best were hybrids G2×G6 and G6×G2 with high degree of phenotypic dominance (positive superdominance) - 7.8 and 9.0, with hypothetical heterosis of 11.0% and 12.7% and true heterosis of 9.4% and 11.1% accordingly. The effect of heterosis (positive superdominance) was found in 8 hybrids according to cocoon weight out of 12 hybrid combinations, partial positive inheritance in 3 hybrids, and intermediate type of dominance in 1 hybrid. Науково-технічний бюлетень ІТ НААН -№128 172 The hybrids G6×G4 (Ht=9.00 %, Hbt=8.30 %) and G6×G7 (Ht=1.68 %, Hbt=1.43 %), whose heredity was of the positive superdominance type, were distinguished by female silkiness with a high level of hypothetic and true heterosis (13, 92 and 6.80, accordingly), while hybrid depression was observed in 5 combinations, intermediate heredity in 3, and partial positive and negative dominance in one combination each. The 9 hybrids had positive overdominance type heredity for silkiness in males. Production of high-quality silkworm biomaterial contributes to extension of possibilities of its use in various spheres of human activity.
Опис
Ключові слова
шовковичний шовкопряд Bombyx mori L., селекція, гетерозис, тип успадкування, гібриди, життєздатність, продуктивність, silkworm Bombyx mori L., breeding, heterosis, type of heredity, hybrids, viability, productivity
Цитування
Панченко О. М. Рівень гетерозису та ступінь фенотипового домінування основних господарсько-цінних ознак у гібрідов F1 шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.) / О. М. Панченко, Т. Ю. Маркіна // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. – Харків, 2022. – № 128. – С. 162–172.