Досвід реалізації педагогічної освіти батьків молодших школярів у сучасних умовах в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто освітню роботу з батьками щодо усвідомлення ними провідних положень партнерської взаємодії і використання їх у власній виховній тактиці спілкування з дітьми. У сучасних умовах в Україні важливо демонструвати батькам усі зазначені напрямки змін у реальному житті, які повинні розуміти та усвідомлювати саме батьки: спонукати вчителів до запровадження в освітньому процесі нової педагогічної етики, реалізації різних інтерактивних форм організації роботи учнів; оновлення класного освітнього середовища. The article deals with the educational work with parents on their awareness of the leading provisions of partnership interaction and their use in their own educational tactics of communication with children. In modern conditions in Ukraine it is important to demonstrate parents all these areas of change in real life, which should be parents should understand and realize: to encourage teachers to introduce in the educational process of a new pedagogical ethics, the implementation of various interactive forms of organizing students' work; updating the classroom educational environment.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта батьків, педагогіка партнерства, pedagogical education of parents, partnership pedagogy
Цитування
Кремениця А. Досвід реалізації педагогічної освіти батьків молодших школярів у сучасних умовах в Україні / А. Кремениця // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 51.