Формування професійного інтересу у майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі інтерактивного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито значущість розвитку професійного інтересу в майбутніх учителів музичного мистецтва під час навчання в педагогічному закладі вищої освіти; зазначено, що ефективність формування професійного інтересу до музичної діяльності залежить від суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів і здобувачів; наголошено, що важливою умовою при цьому є володіння викладачем уміннями педагогічної імпровізації, миттєво ухвалювати рішення, імпровізувати, виявляти власний творчий потенціал. The theses reveal the importance of developing professional interest among future teachers of musical art during their studies at a pedagogical institution of higher education; It is emphasized that the effectiveness of the formation of professional interest in musical activity depends on the subject-subject interaction of teachers and applicants; It is emphasized that an important condition for this is the possession by the teacher of the skills of pedagogical improvisation, instantly make decisions, improvise, show their own creative potential.
Опис
Ключові слова
здобувачі вищої музичної освіти, професійний інтерес, музично-педагогічна діяльність, педагогічна імпровізація, аспірантські роботи, applicants for higher musical education, professional interest, musical and pedagogical activity, pedagogical improvisation, postgraduate work
Цитування
Ду Чжоцзюнь. Формування професійного інтересу у майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі інтерактивного навчання / Чжоцзюнь Ду // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. Соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С. 112–115.