УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню умов удосконалення правової компетентності керівника закладу освіти. Визначені умови розглядалися не тільки як засіб ефективного володіння правовою інформацією з окремих галузей права, а й формування умінь аналітично і коректно її застосовувати у конкретних ситуаціях управлінської діяльності. Статья посвящена теоретическому обоснованию условий совершенствования правовой компетентности руководителя образовательного учреждения. Определенные условия рассматривались не только как средство эффективного владения правовой информацией по отдельным отраслям права, но и формирование умений аналитически и корректно ее применять в конкретных ситуациях управленческой деятельности. The article is devoted to the theoretical substantiation of the conditions for improving the legal competence of the head of an educational institution. Certain conditions were considered not only as a means of effective possession of legal information in certain areas of law, but also the formation of skills to analytically and correctly apply it in specific situations of management.
Опис
Ключові слова
умови, правова компетентність, управлінська діяльність, заклад освіти, керівник, условия, правовая компетентность, управленческая деятельность, учебное заведение, руководитель, conditions, legal competence, managerial activity, educational institution, head
Цитування
Рябко М. О. Умови вдосконалення правової компетентності керівника закладу освіти / М. О. Рябко // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 292–296.