СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ З УРАХУВАННЯМ НОВИХ ВИМОГ ДО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено проблеми формування в учнів ідей національно-патріотичного виховання. Метою національно-патріотичного виховання є формування у громадян почуття патріотизму, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи. Важливим аспектом є готовність до захисту незалежності та територіальної цілісності України, а також сповідування європейських цінностей. Зазначено, що в Україні, де актуальність національно-патріотичного виховання зростає, підготовка вчителя набуває нового значення, а засвоєння сучасних підходів до виховання стає критично важливим, оскільки вони дозволяють ефективно набувати досвід громадянської свідомості та національної ідентичності. Інноваційні методи навчання сприяють вдосконаленню підготовки майбутніх учителів, здатних впроваджувати цінності патріотизму, любові до Вітчизни та поваги до історії країни. The publication examines the problems of forming the ideas of national and patriotic education in students. The purpose of national-patriotic education is to develop in citizens a sense of patriotism, respect for the Constitution and laws of Ukraine, social activity and responsibility for the state and public affairs entrusted to them. An important aspect is the readiness to defend the independence and territorial integrity of Ukraine, as well as the practice of European values. It is noted that in Ukraine, where the relevance of national-patriotic education is growing, teacher training is gaining new importance, and the adoption of modern approaches to education is becoming critically important, as they allow for effective acquisition of experience of civic consciousness and national identity. Innovative teaching methods help to improve the training of future teachers who are able to implement the values of patriotism, love for the Motherland and respect for the country's history.
Опис
Ключові слова
національно-патріотичне виховання, патріотизм, освітній процес, інноваційні методи навчання, підготовка майбутніх учителів, national-patriotic education, patriotism, educational process, innovative teaching methods, training of future teachers
Цитування
Микитюк С. О. Сучасні підходи до підготовки вчителя з урахуванням нових вимог до національно-патріотичного виховання / С. О. Микитюк, В. О. Микитюк // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 259–264.