English trainee teachers’ perspective on synchronous and asynchronous language teaching

dc.contributor.authorTuchyna, N. V.
dc.contributor.authorPerlova, V. V.
dc.contributor.authorChukhno, O. A.
dc.date.accessioned2022-01-19T09:44:54Z
dc.date.available2022-01-19T09:44:54Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractThe temporary introduction of distance education at universities owing to the pandemic leads to the necessity to develop innovative methods of on-line teaching and learning that could become an adequate alternative of on-site teacher-student interaction and improve students’ professional skills. The background of the research states that in tertiary language education whose main aim is to develop students’ professional communicative competence it is of paramount importance to combine synchronous and asynchronous modes of interaction with the former creating an opportunity for live communication and immediate feedback and the latter developing students’ autonomy and being more flexible and convenient. As the two modes have different advantages the indices of their proper balance are still under discussion. The present study aims to explore English trainee teachers' ability to reflect on the ways of on-line language learning and to find out their attitude towards synchronous/asynchronous teaching. The results of the questionnaire completed by 168 students of the Faculty of Foreign Philology at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University indicate that the majority of trainee teachers are on the whole satisfied with distance teaching and learning, though a great number of students consider the ratio of synchronous and asynchronous modes inappropriate. The findings of the research also suggest that trainee teachers would like more diversity in the tools used in distance education. Moreover, the more learning experience students have, the easier it is for them to adapt to different teaching conditions and the more willing they are to acquire the skills of working with various educational tools. The received data may serve as the foundation for rationalizing the existing methods and techniques to increase the efficiency of trainee teachers’ distance education. Тимчасове введення дистанційного навчання у вищих закладах освіти унаслідок пандемії призвело до необхідності розробляти нові методи онлайн навчання, що могли б стати адекватною альтернативою взаємодії викладача і студентів в умовах аудиторних занять і вдосконалювати професійні вміння останніх. У вищій мовній освіти, основною метою якої є формування професійної комунікативної компетентності здобувачів, вкрай необхідно комбінувати синхронний тип взаємодії, що створює сприятливі умови для живого спілкування й миттєвого зворотного зв’язку, з асинхронним, що є більш гнучким і зручним та розвиває здатність студентів до автономного навчання. Оскільки обидва типи взаємодії мають свої переваги, показники їхнього адекватного поєднання все ще залишаються невизначеними. Подана розвідка має на меті дослідити здатність майбутніх учителів англійської мови здійснювати рефлексію стосовно методів дистанційного вивчення мови та з’ясувати їхнє ставлення до синхронного / асинхронного навчання. Результати опитування, проведеного серед 168 студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, свідчать про те, що більшість учасників у цілому задоволені дистанційним навчанням, хоча значна кількість майбутніх учителів вважають співвідношення синхронного й асинхронного навчання неприйнятним. Отримані дані також дозволяють дійти висновку, що студенти хотіли б більшого різноманіття у виборі інструментів дистанційного навчання. Крім того, результати анкетування засвідчують той факт, що здобувачі вищої освіти з довшим навчальним досвідом легше адаптуються до різних умов навчання й частіше виявляють бажання оволодівати практичними вміннями роботи з різними освітніми інструментами. Емпіричні дані можуть стати основою для раціоналізації вже існуючих методів і прийомів дистанційного навчання з метою підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів. Временное введение дистанционного обучения в высших учебных заведениях вследствие пандемии привело к необходимости разрабатывать новые методы онлайн обучения, которые могли бы стать адекватной альтернативой взаимодействию преподавателя и студентов в условиях аудиторных занятий и совершенствовать профессиональные умения последних. В высшем языковом образовании, основной целью которой является формирование профессиональной коммуникативной компетентности соискателей, необходимо комбинировать синхронный тип взаимодействия, создающего благоприятные условия для живого общения и мгновенной обратной связи, с асинхронной, более гибкой и удобной и развивающей способностью студентов к автономному обучению. Поскольку оба типа взаимодействия имеют свои преимущества, показатели их адекватного сочетания все еще остаются неопределенными. Целью данной разведки является исследование способности будущих учителей английского языка осуществлять рефлексию относительно методов дистанционного изучения языка и выяснить их отношение к синхронному/асинхронному обучению. Результаты опроса, проведенного среди 168 студентов факультета иностранной филологии Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, свидетельствуют о том, что большинство участников в целом удовлетворены дистанционным обучением, хотя значительное количество будущих учителей считают соотношение синхронного и асинхронного обучения неприемлемым. Полученные данные также позволяют сделать вывод, что студенты хотели бы большего разнообразия в выбор инструментов дистанционного обучения. Кроме того, результаты анкетирования свидетельствуют о том, что соискатели высшего образования с более длинным учебным опытом легче адаптируются к разным условиям обучения и чаще изъявляют желание овладевать практическими умениями работы с разными образовательными инструментами. Эмпирические данные могут стать основой для рационализации существующих методов и приемов дистанционного обучения в целях повышения эффективности профессиональной подготовки будущих учителей.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТuchyna N. V. English trainee teachers’ perspective on synchronous and asynchronous language teaching / N. V. Тuchyna, V. V. Perlova, O. A. Chukhno // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сер. : Педагогічні науки / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред. П. Ю. Саух]. – Житомир : ЖДУ, 2021. – Вип. 2 (105). – С. 88–97.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn2663-6387 (Print)
dc.identifier.issn2664-0155 (Online)
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6790
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherЖитомирський державний університет імені І. Франкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectdistance educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional communicative competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectasynchronous teachinguk_UA.UTF-8
dc.subjectsynchronous teachinguk_UA.UTF-8
dc.subjecttertiary language educationuk_UA.UTF-8
dc.subjecttrainee teachersuk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанційна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна комунікативна компетентністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectасинхронне навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсинхронне навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectвища мовна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні вчителіuk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанционное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональная коммуникативная компетентностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectасинхронное обучениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсинхронное обучениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectвысшее языковое образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущие учителяuk_UA.UTF-8
dc.titleEnglish trainee teachers’ perspective on synchronous and asynchronous language teachinguk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПогляд майбутніх учителів англійської мови на синхронне й асинхронне навчання мовиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeВзгляд будущих учителей английского языка на синхронное и асинхронное обучение языкаuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Тuchyna N. V., Perlova V. V., Сhukhno O. A. .pdf
Розмір:
536 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: