ОЦІННІ ПРИКМЕТНИКИ В ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА)

dc.contributor.authorБуслова, В. С.
dc.date.accessioned2024-02-25T12:23:06Z
dc.date.available2024-02-25T12:23:06Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractОстаннім часом набули значної популярності праці, присвячені сучасному лінгвістичному напряму – вивченню особливостей реалізації в мові аксіологічних суджень. Особливо увага науковців зосереджена на вивченні граматичних одиниць як засобів вираження оцінки, їхньої структури, функціювання в комунікативному процесі. Мовознавці єдині у поглядах на те, що в системі частин мови прагматичні ознаки, оцінність є передусім характеристикою прикметників. Прикметники з оцінним значенням у мові творів Юрія Андруховича не були предметом вивчення науковців, цо й зумовлює актуальність нашого дослідження. Мета кваліфікаційної роботи – з’ясувати особливості функціювання прикметників з оцінним значенням у прозових творах Ю. Андруховича. У теоретичному розділі закцентована увага на працях українських мовознавців, які досліджували аксіологію, вивчали різні аспекти породження оцінки (Космеда Т. А., Халіман О. В. та ін.). Детально описано вивчення категорії оцінки у мовознавчих студіях, досвід дослідження функціонування оцінних прикметників у творах художньої літератури. Проведений аналіз засвідчив, що утворах Ю. Андруховича прикметники реалізують свій аксіологічний потенціал як безпосередньо, так й опосередковано (через зв’язок з іншими словами), чим і забезпечують реалізацію оцінної функції. Ад’єктиви можуть набувати переносного значення, результатом чого є утворення прикметникової метафори. Прикметники репрезентують статичну метафоричність, створюючи метафоричні епітети, що є виразниками експресії та оцінності. Ненормативні форми компаратива та суперлатива прикметників у художній мові письменника є одним із засобів творення оцінного значення. Recently, papers dedicated to the modern linguistic direction - the study of the peculiarities of the implementation of axiological judgments in the language - have gained considerable popularity. The attention of scientists is especially focused on the study of grammatical units as means of expressing evaluation, their structure, functioning in the communicative process. Linguists are united in their views that in the system of parts of speech, pragmatic features, evaluability are primarily characteristics of adjectives. Adjectives with evaluative meaning in the language of Yuriy Andruhovich's works were not the subject of study by scientists, which determines the relevance of our research. The purpose of the qualification work is to find out the peculiarities of the functioning of adjectives with an evaluative value in the prose works of Y. Andruhovich. In the theoretical section, the attention is focused on the reseraches of Ukrainian linguists who studied axiology, various aspects of the generation of evaluation (Kosmeda T. A., Haliman O. V. and others). The study of the evaluation category in linguistic studies, the experience of researching the functioning of evaluative adjectives in works of fiction is described in detail. The conducted analysis proved that in the works of Yu. Andruhovich, adjectives realize their axiological potential both directly and indirectly (through the connection with other words), thereby ensuring the realization of the evaluative function. Adjectives can acquire a figurative meaning, resulting in the formation of an adjectival metaphor. Adjectives represent static metaphoricity, creating metaphorical epithets that are expressions of expression and evaluation. Nonnormative forms of the comparative and superlative adjectives in the artistic language of the writer are one of the means of creating an evaluative meaning.
dc.identifier.citationБуслова В. С. Оцінні прикметники в художньому мовленні (на матеріалі творчості Юрія Андруховича) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.01 Філологія (Укр. мова і літ.) / В. С. Буслова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови ім. проф. Л. А. Лисиченко. – Харків, 2024. – 57 с. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14109
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectлінгвоаксіологія
dc.subjectоцінка
dc.subjectоцінна лексика
dc.subjectнегативнооцінний
dc.subjectпозитивнооцінний
dc.subjectприкметник
dc.subjectхудожнє мовлення
dc.subjectlinguistic axiology
dc.subjectevaluation
dc.subjectevaluative vocabulary
dc.subjectnegative evaluation
dc.subjectpositive evaluation
dc.subjectadjective
dc.subjectartistic speech
dc.titleОЦІННІ ПРИКМЕТНИКИ В ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА)
dc.title.alternativeEvaluative adjectives in artistic speech (based on the work of Yuriy Andruhovych)
dc.typeOther
Файли
Колекції