КОМПЛЕКСНИЙ ПОКАЗНИК РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва (ХНАУ)
Анотація
Проведено комплексну оцінку рівня родючості чорнозему типового за різних систем удобрення в умовах органічного землеробства. Установлено, що максимальні значення зведеного показника якості ґрунту (ЗПЯҐ) притаманні чорноземам перелогу. З плином часу (6 років) дана закономірність не змінюється. Застосування органічної та сидеральної cистеми удобрення сприяє зростанню ЗПЯҐ, що свідчить про підвищення рівня ефективної родючості чорнозему порівняно з ґрунтом контролю. За мінеральної системи удобрення, порівняно з усіма досліджуваними варіантами, спостерігається найнижче значення зведеного показника якості ґрунтів і з роками тенденція ця зберігається. Проведена комплексная оценка уровня плодородия чернозема типичного при различных системах удобрений в условиях органического земледелия. Установлено, что максимальные значения сводного показателя качества почвы (СПКП) характерны черноземам перелогу. С течением времени (6 лет) данная закономерность не меняется. Применение органической и сидеральной системы удобрения способствует росту СПКП, что свидетельствует о повышении уровня эффективного плодородия чернозема по сравнению с почвой контроля. За минеральной систем удобрения по сравнению со всеми исследуемыми вариантами, наблюдается низкое значение сводного показателя качества почв и с годами тенденция эта сохраняется. In the article the complex estimation of the fertility level of chernozem typical for different fertilizer systems in conditions of organic farming is considered. The aim of the research is to consider the degree of their cultivation in terms of fertilizer variants, and to predict the direction of development of cultural soil formation. It has been established that in the chernozem of the parcel site, the highest aggregate soil quality index, which is 98.4 points per 100 ball scale, gives grounds for attributing the soil to a very high quality criterion. The calculation of the aggregated soil quality index shows that the chernozem is typical of the organic fertilizer and the organic fertilizer system with a very high fertility level. The exploration of typical chernozems and subsequent non-fertilized agricultural use (control) composite index of soil quality (СISQ), compared with the indicator of black currant, indicating a low level of effective fertility, due to the reduction of all colloid-chemical indices used in calculations. The results of the complex evaluation of cultivated chernozems typical of the mineral fertilizer system show the lowest index, compared with all the studied variants, a value of 75.9 points per 100 ball scale. Analyzing the dynamics of the change inthe integrated evaluation of the chernozem fertility typical for six years,found some regularity. The highest level of soil cultivation was observed in the black earths of the Perhel and over the years did not change. When using organic and organic fertilizer systems, the combined index of soil quality in six years remains stable, which gives the right to attribute chernozem to the same quality criterion asblack currant typical fortune, as a very high quality soil. Under the conditions of agricultural use of chernozem typical without fertilizer application (control), the combined soil quality index is somewhat lower than in the other investigated variants, except for the typical black soil typical of the mineral fertilizer system. It should be noted that during the analyzed period, the combined index of soil quality increases.
Опис
Ключові слова
ботаніка, якість ґрунтів, система удобрення, чорнозем типовий, зведений показник, ботаника, качество почв, система удобрения, чернозем типичный, сводный показатель, botany, soil quality, fertilizer system, typical black soil, summary measure
Цитування
Гринченко Т. О. Комплексний показник родючості чорноземів типових Лівобережного Лісостепу України за різних систем удобрення / Т. О. Гринченко, І. В. Чередниченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Сер. : Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – Харків : ХНАУ, 2017. – Вип. 2. – С. 86–91.