Історично-правовий аспект становлення соціального діалогу в Україні після проголошення незалежності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що сучасний етап розвитку України вимагає гармонізації інтересів держави, роботодавців та працівників. Необхідно враховувати соціальне напруження в Україні, яке викликане обговоренням змін до трудового законодавства. Одним із сучасних та ефективних способів забезпечення досягнення рівноваги в суспільстві є соціальний діалог. В статье рассмотрено, что современный этап развития Украины требует гармонизации интересов государства, работодателей и трудящихся. Необходимо учитывать социальное напряжение в Украине, вызванное обсуждением изменений в трудовом законодательстве. Одним из современных и эффективных способов обеспечения достижения равновесия в обществе есть социальный диалог. The article considers that the current stage of development of Ukraine requires harmonization of the interests of the state, employers and employees. It is necessary to take into account the social tension in Ukraine, which is caused by the discussion of changes to labor legislation. One of the modern and effective ways to achieve balance in society is social dialogue.
Опис
Ключові слова
трудове законодавство України, соціально-трудові відносини, соціальне партнерство, соціальний діалог, трудові спори, трудовое законодательство Украины, социально-трудовые отношения, социальное партнерство, социальный диалог, трудовые споры, labor legislation of Ukraine, social and labor relations, social partnership, social dialogue, labor disputes
Цитування
Головань Т. Г. Історично-правовий аспект становлення соціального діалогу в Україні після проголошення незалежності / Т. Г. Головань // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 82–85.