ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ЖІНОК

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою дослідження було проаналізувати психологічні детермінанти харчової поведінки жінок; дослідити взаємозв’язок між особистісною спрямованістю та певним стилем харчової поведінки жінки; дослідити соціально-психологічні впливи на вибір типу харчової поведінки жінкою. В ході дослідження було систематизовано уявлення щодо понять харчової поведінки у психології; виявлено фактори, які впливають на харчову поведінку жінок; проаналізовано види розладів та порушень харчової поведінки; досліджено вплив різних факторів на харчову поведінку жінок; проаналізовано зв’язок між ІМТ (індексом маси тіла) досліджуваних та рівнем щастя, між ІМТ та видами харчової поведінки (емоціогенною, обмежувальною, екстернальною), між ІМТ та образом власного тіла, також між різною спрямованістю досліджуваних осіб за видами харчової поведінки та рівнем щастя, між різною спрямованістю досліджуваних осіб за видами харчової поведінки і образом власного тіла. Дана робота дає можливість використання отриманих результатів для корекційно - розвивальної та відтворювальної роботи психологів, психотерапевтів, реабілітаційних центів по роботі з жінками із ознаками порушення харчової поведінки.The aim of the thesis was to analyze the psychological determinants of women's eating behavior; to investigate the relationship between personal orientation and a certain style of eating behavior of a woman; to investigate socio-psychological influences on a woman's choice of type of eating behavior. In the course of the study, ideas were systematized about the concepts of eating behavior in psychology; identified factors that influence the eating behavior of women; types of eating disorders and disorders were analyzed; the influence of various factors on the eating behavior of women was investigated; the relationship between BMI (body mass index) of the subjects and the level of happiness, between BMI and types of eating behavior (emotionogenic, restrictive, external), between BMI and one's own body image, as well as between different orientations of the subjects in terms of types of eating behavior and level of happiness was analyzed , between the different orientation of the researched persons according to the types of eating behavior and their own body image. This work makes it possible to use the obtained results for the corrective - developmental and reproductive work of psychologists, psychotherapists, rehabilitation centers working with women with signs of eating disorders.
Опис
Ключові слова
харчова поведінка, харчова поведінка жінок, розлади харчової поведінки, корекція харчової поведінки, ІМТ (індекс маси тіла), eating behavior, eating behavior of women, eating disorders, correction of eating behavior, BMI (body mass index)
Цитування
Ганзулі А. О. Психологічні детермінанти харчової поведінки жінок : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / А. О. Ганзулі ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 65 с. : дод.
Колекції