АФГАНСЬКА ВІЙНА (1979‒1989 РР.), ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ І СУЧАСНІ КОМЕМОРАТИВНІ ПРАКТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена вивченню Афганської війни (1979-1989 рр.) та сучасним комеморативним практикам, пов’язаним із цією подією. У роботі здійснено комплексний аналіз історичних аспектів війни, враховуючи політичні, соціокультурні та воєнно-стратегічні виміри конфлікту. Основна увага приділяється розгляду історичної пам’яті та комеморації війни в сучасному українському суспільстві. Автор розглядає різні форми вшанування учасників війни. Окрема увага приділяється вивченню ролі влади, громадськості та ветеранських організацій у формуванні та збереженні пам’яті про війну в Афганістані. Робота включає аналіз перспектив і викликів, які виникають у зв’язку із збереженням історичної пам’яті про Афганську війну. Висновки дослідження можуть бути корисними для розуміння динаміки колективної пам’яті, а також для вдосконалення комеморативних практик українського суспільства. The master's thesis is devoted to the study of the Afghan war (1979-1989) and modern commemorative practices related to this event. The work provides a comprehensive analysis of the historical aspects of the war, taking into account the political, socio-cultural and military-strategic dimensions of the conflict. The main attention is paid to consideration of the memory and commemoration of the war in modern Ukrainian society. The author considers various forms of commemoration of war participants. Particular attention is paid to the study of the role of the authorities, the public and veteran organizations in the formation and preservation of the memory of the Afghan war. The work includes an analysis of perspectives and challenges that arise in connection with the preservation of the historical memory of the Afghan war. The research findings can be useful for understanding the dynamics of collective memory, as well as for improving the commemorative practices of Ukrainian society.
Опис
Ключові слова
Афганська війна, геополітичні інтереси, Центральна Азія, інтернаціональні миротворчі операції, історична пам’ять, комеморативні практики, Afghan war, geopolitical interests, Central Asia, international peacekeeping operations, historical memory, commemorative practices
Цитування
Манзюк Є. О. Афганська війна (1979-1989 рр.), історична пам’ять і сучасні комеморативні практики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Є. О. Манзюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2024. – 114 с.
Колекції