УСТАНОВЛЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ВЧИНИТИ ПЕВНІ ДІЇ – ЯК ОДИН ІЗ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У поданій статті розглянуто питання щодо встановлення обов‘язку вчинення певних дій – як одного з заходів забезпечення позову. Автором проаналізовані роботи науковців з цього питання та проаналізовано законодавство України, нормативноправові акти та судову практику. Розглянуто, чому громадяни, права яких були порушені, звертатися до суду за захистом своїх прав не бажають, тому що навіть вигравши справу, отримавши рішення суду на свою користь, досягти реального виконання рішення суду в багатьох випадках – неможливо. Таким чином, можна стверджувати, що за умови, коли рішення суду не виконуються, захист своїх прав у суді є ілюзією. Спроби деяких несумлінних боржників не виконувати свої зобов‘язання, будь-якими засобами ухилятися від відповідальності мають різні правові форми. Однією з них є не реєстрація успадкованої власності, щоб вона не була зазначена в реєстрі як власність боржника. In this article a question is considered in relation to establishment of duty of feasance of certain actions – as one of events of security for a claim. By an author the analyzed works of scientists on this question and the legislation of Ukraine is analyzed, normatively – legal acts and judicial practice. It is considered why citizens rights for that were broken, does not wish to apply in a court after the protection of the rights, because even won a case, getting the decision of court on the benefit, achievement of the real implementation of decision of court in many cases – it is impossible. Thus, it is possible to assert that, for terms, when the decisions of court are not executed – a protection of the rights in a court is an illusion. Attempts of some unconscientiously debtors not to execute the obligations, by any facilities to avoid responsibility have different legal forms. One of them – is not registration of legacy property, that she a not bull is marked in a register as property of debtor.
Опис
Ключові слова
позов, обов‘язок, договір, судовий захист, реєстрація, lawsuit, duty, agreement, judicial defense, registration
Цитування
Сприндис С. І. Установлення обов’язку вчинити певні дії – як один із заходів забезпечення позову / С. І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2019. – Вип. 30. – С. 72–78.