Освітні «пасажі» у глобалізаційному світі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У сучасному поліосвіти, формованому відповідно до нових світоорієнтацій, світопроекцій, з урахуванням наростанання глобалізаційних зрушень і поглиблення розмаїтих суперечностей, пропонується й здійснюється чимало проектів з урахуванням змінюваності світу й мінливості навчання для суспільства знань. В современном полиобразовании, формируемом в соответствии с новыми светоориентаций, светопроекций, с учетом наростанания глобализационных сдвигов и углубление разнообразных противоречий, предлагается и осуществляется немало проектов с учетом сменяемости мира и изменчивости обучения для общества знаний. In modern polyeducation, formed in accordance with new light orientations, light projections, taking into account the growth of globalization shifts and the deepening of various contradictions, many projects are proposed and implemented, taking into account the changeable world and the variability of learning for the knowledge society.
Опис
Ключові слова
глобалізація, освіта, некоректна освіта, знання, глобализация, образование, некорректное образование, знания, globalization, education, incorrect education, knowledge
Цитування
Садоха О. В. Освітні «пасажі» у глобалізаційному світі / О. В. Садоха // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Гуманістична філософія освіти як складова успішних посттоталітарних трансформацій», Харків, 6–7 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 105.