АРТ-ТЕРАПІЯ, ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СІМ᾽Ї, ЯКА ВИХОВУЄ ДИТИНУ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито роль і місце арт-терапії як засобу психологічної реабілітації для сім'ї, яка виховує дитину зі складними комплексними порушеннями психофізичного розвитку. Визначено суть поняття "арт-терапія" та особливості застосування арт-терапевтичних методик в роботі психолога спеціальної освіти, з метою створення комфортного середовища, для формування розвиненої особистості дитини з психофізичними порушеннями. В статье раскрыта роль и место арт-терапии как средства психологической реабилитации семьи, воспитывающей ребенка со сложными комплексными нарушениями психофизического развития. Определена суть понятия "арт-терапия" и особенности применения арт-терапевтических методик в работе психолога специального образования, с целью создания комфортной среды, для формирования развитой личности ребенка с психофизическими нарушениями. The article reveals the role and place of art therapy as a means of psychological rehabilitation for a family raising a child with complex complexities disorders of psychophysical development. The essence of the concept of "art- therapy "and features of application of art-therapeutic techniques in work psychologist of special education, in order to create a comfortable environment, for the formation of a developed personality of a child with psychophysical violations.
Опис
Ключові слова
арт-терапія, психологічна реабілітація, дитина з психофізичними порушеннями, психологічно комфортне середовище, гармонізація особистості, навчальний процес, магістерські роботи, арт-терапия, психологическая реабилитация, ребенок с психофизическими нарушениями, психологически комфортная среда, гармонизация личности, учебный процесс, магистерские работы, art therapy, psychological rehabilitation, a child with psychophysical disorders, psychologically comfortable environment, harmonization of personality, learning process, master's work
Цитування
Сердюченко Т. С. Арт-терапія, як засіб психологічної реабілітації сім'ї, яка виховує дитину з психофізичними порушеннями / Т. С. Сердюченко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 300–307.