Художньо-творчий універсум Віктора Бойка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Висвітлено концепцію мовної картини світу Віктора Бойка як складника поетичного мислення поета, визначено найзначущіші події життя і творчості митця, закцентовано на художньому осмисленні духовності, проведено паралелі між мовною та філософською картинами світу, проаналізовано зв’язки між цінностями культурними та духовними, виокремлено специфіку поетичного мовлення майстра художнього слова, особливості його світосприйняття, індивідуальної манери побудови поетичного твору. Освещены концепцию языковой картины мира Виктора Бойко как составляющей поэтического мышления поэта, определены наиболее значимые события жизни и творчества художника, акцентировано на художественном осмыслении духовности, проведены параллели между языковой и философской картинами мира, проанализированы связи между ценностями культурными и духовными, выделены специфику поэтической речи мастера художественного слова, особенности его мировосприятия, индивидуальной манеры построения поэтического произведения. The concept of the linguistic picture of the world of Victor Boyko as a poet poetry thinker is described, the most significant events of the life and work of the artist are determined, artistic comprehension of spirituality is emphasized, parallels between language and philosophical pictures of the world are made, links between values of the cultural and the spiritual are analyzed, the poetic speech is singled out master of artistic word, peculiarities of his world perception, individual way of constructing a poetic work.
Опис
Ключові слова
мовна картина світу, духовність, поетичне мовлення, культурні цінності, світосприйняття, поетичний твір, Віктор Бойко, языковая картина мира, духовность, поэтическая речь, культурные ценности, мировоззрение, поэтическое произведение, Виктор Бойко, language picture of the world, spirituality, poetic speech, cultural values, worldview, poetic work, Victor Boyko
Цитування
Черненко О. І. Художньо-творчий універсум Віктора Бойка / О. І. Чорненко // Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. пр. до 100-річчя Дніпров. нац. ун-ту імені О. Гончара (1918–2018) / Дніпров. нац. ун-т імені О. Гончара ; [за ред. І. С. Попової]. – Дніпро : ЛІРА, 2017. – Вип. 18. – С. 139–145.