ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ В МОДЕЛЮВАННІ ЕКСПЕРИМЕНТІВ З ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто можливість застосування мікропроцесорної техніки для моделювання експериментів з фізики в процесі навчання в закладах середньої освіти. Використання сучасних технічних приладів значно підвищує ефективність засвоєння знань та надає можливість розвитку здібностей учнів, що передбачає створення умов для творчості, саморозвитку та профорієнтації; вироблення бажання і вміння бути необхідним, корисним суспільству. The theses consider the possibility of using microprocessor technology for modeling physics experiments in the process of learning in secondary education institutions. The use of modern technical devices significantly increases the efficiency of knowledge acquisition and provides an opportunity to develop students' abilities, which involves creating conditions for creativity, self-development and career guidance; developing the desire and ability to be necessary and useful to society.
Опис
Ключові слова
лабораторні роботи з фізики, заклад вищої освіти, мікропроцесорна техніка, arduino, електронне навчання, інформатизація освіти, laboratory work in physics, institution of higher education, microprocessor technology, electronic learning, informatization of education
Цитування
Борисенко К. В. Застосування мікропроцесорної техніки в моделюванні експериментів з фізики в закладах середньої освіти / К. В. Борисенко, М. В. Клімов // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 283–285.