ІДІОСТИЛЬ ІРВІНА УЕЛША: СПЕЦИФІКА ПОЕТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано специфіку поетики Ірвіна Уелша. У романі “Filth” І. Уелш використовує нецензурні слова в художній тканині твору, які є певною ознакою його ідіостилю. Письменник вводить нецензурні слова в твір, щоб окреслити хворобливе свідоме і підсвідоме героя, який працює в поліції. Досліджено психологію мови Робертсона в залученні нецензурних слів, які розподілено за лексичним принципом на синтаксичні синтагми (стимул, реакція, звʼязок стимула та реакції). Проінтерпретовано звʼязки між словами з точки зору індивідуальної памʼяті та сприйняття Робертсона. Встановлено нюанси у спілкуванні Робертсона з оточуючими, що дозволило визначити характер комунікації як неможливий. Виокремлення текстових асоціативних полів дозволило глибше відчути емоційність мови І. Уелша. The publication analyzes the specifics of Irwin Welsh's poetics. In the novel "Filth" I. Welsh uses obscene words in the artistic fabric of the work, which are a certain sign of its idiostyle. The writer introduces obscene words into the work to outline the painful conscious and subconscious of the hero who works in the police. The psychology of Robertson's language in engagement is studied obscene words, which are divided according to the lexical principle into syntactic syntagms (stimulus, reaction, connection between stimulus and reaction). Interpreted connections between words from the point of view of Robertson's individual memory and perception. The nuances of Robertson's communication with those around him were established, which made it possible to determine the nature of communication as impossible. Highlighting textual associative fields made it possible to feel more deeply emotionality of the language of I. Welsh.
Опис
Ключові слова
ідіостиль, поетика, стилістика, Уелш Ірвін, idiostyle, poetics, stylistics, Irwin Welsh
Цитування
Криворучко С. К. Ідіостиль Ірвіна Уелша: специфіка поетики / С. К. Криворучко // «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2023. – С. 64–71.