Прояви якісної асиметрії на рівні складносурядних розділових речень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що на базі розділових сурядних речень реалізується незначна кількість семантик, що не питомі їхнім структурним схемам. Це, імовірно, можна пояснити активністю диз’юнктивного логічного відношення, яке унеможливлює актуалізацію інших семантик, які передбачають взаємопов’язаність — експліцитну або, бодай, імпліцитну дискретних ситуацій дійсності. В статье раскрыто, что на базе разделительных сочинительных предложений реализуется незначительное количество семантик, не удельные их структурным схемам. Это, вероятно, можно объяснить активностью дизъюнктивного логического отношения, которое делает невозможным актуализацию других семантик, предусматривающих взаимосвязанность — эксплицитную или хотя бы имплицитную дискретных ситуаций действительности. The article reveals that on the basis of punctuation consonant sentences a small number of semantics is realized, which are not specific to their structural schemes. This can probably be explained by the activity of disjunctive logical relations, which makes it impossible to actualize other semantics that imply interconnectedness - explicit or at least implicit discrete situations of reality.
Опис
Ключові слова
українська мова, якісна асиметрія, складні речення, складносурядні речення, розділові речення, украинский язык, качественная асимметрия, сложные предложения, сложносочиненные предложения, разделительные предложения, ukrainian language, qualitative asymmetry, complex sentences, compound sentences, punctuation sentences
Цитування
Полозова О. О. Прояви якісної асиметрії на рівні складносурядних розділових речень / О. О. Полозова // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 159–164.