ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДНИКІВ ДЕФІНІЦІЇ «ПРОЄКТУВАННЯ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито суть дефініції «проєктування» через зіставлення з такими родовими до нього поняттями, як «прогнозування», «моделювання», «планування», «конструювання», «розробка»; схарактеризовано особливості розуміння проєктування як складника інноваційної діяльності, одного з аспектів творчості людини задля дослідження його структури. The article reveals the essence of the definition of “designing” through comparison with such generic concepts as “forecasting”, “modeling”, “planning”, “design”, “development”; features of understanding designing as a component of innovative activity, one of the aspects of human creativity for the study of its structure are characterized.
Опис
Ключові слова
проєктування, прогнозування, моделювання, планування, конструювання, розробка, структура проєктування, designing, forecasting, modeling, planning, design, development, structure designing
Цитування
Дейниченко Г. В. До проблеми визначення складників дефініції «проєктування» / Г. В. Дейніченко, Т. І. Дейніченко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 298–301.