Семантика ФО з компонентом на позначення «душа»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто семантику фразеологічних одиниць з компонентом на позначення «душа». Здавна душа – це духовна сутність, особливий початок, що протиставляється тілесному й визначає життя, нахили й особистісні якості людини. Душа з давніх часів символізує безсмертя, це пов’язано з тим, що вона розглядається як орган, розміщений у грудях, який відповідає за внутрішнє життя людини. Часто цей соматизм пов’язують з уявленнями, віруваннями та міфами про автономність, рухливість душі. The publication examines the semantics of phraseological units with a component denoting "soul". The ancient soul is a spiritual essence, a special beginning that is opposed to the physical and determines the life, inclinations and personal qualities of a person. Since ancient times, the soul has symbolized immortality, this is due to the fact that it considered as an organ located in the chest, which is responsible for the inner life of a person. This somatism is often associated with ideas, beliefs and myths about the autonomy and mobility of the soul.
Опис
Ключові слова
семантика, фразеологія, соматизми, українська мова, semantics, phraseology, somatisms, Ukrainian language
Цитування
Брік Н. Семантика ФО з компонентом на позначення «душа» / Н. Брік // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 11–13.