ФОРМИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто профорієнтаційну функцію в роботі зі старшокласниками, яку виконує соціальний педагог. Він часто володіє інформацією про те, які професії затребувані на даний момент у Україні, але не в повній мірі володіє ефективними технологіями профорієнтаційної діяльності. На основі узагальнення наукових досліджень з профорієнтаційної роботи виокремлено такі найбільш ефективні та сучасні форми профорієнтаційної роботи: індивідуальне консультування школярів; сімейне консультування з питань професійного самовизначення старшокласників; класні години з профорієнтації із запрошенням представників різних професій і представниками ЗВО; використання засобів анімаційної діяльності; профорієнтаційні уроки; тематичні екскурсії на підприємства; ярмарки вакансій навчальних і робочих місць; психологічна діагностика професійної спрямованості особистості. Соціальний педагог закладу загальної середньої освіти має володіти вище зазначеними формами та використовувати їх у власній професійній діяльності, що допоможе учням старших класів зробити перші кроки до правильного вибору професії та сприятиме саморозвитку особистості та розвитку суспільства загалом. В статье рассмотрена профориентационная функция в работе со старшеклассниками, которую выполняет социальный педагог. Он часто владеет информацией о том, какие профессии востребованы на данный момент в Украине, но не в полной мере обладает эффективными технологиями профориентационной деятельности. На основе обобщения научных исследований по профориентационной работе выделены следующие наиболее эффективные и современные формы профориентационной работы: индивидуальное консультирование школьников; семейное консультирование по вопросам профессионального самоопределения старшеклассников; классные часы по профориентации с приглашением представителей различных профессий и представителями учреждений высшего образования; использование средств анимационной деятельности; профориентационные уроки; тематические экскурсии на предприятия; ярмарки вакансий учебных и рабочих мест; психологическая диагностика профессиональной направленности личности. Социальный педагог учреждения общего среднего образования должен обладать вышеупомянутыми формами и использовать их в своей профессиональной деятельности, что поможет учащимся старших классов сделать первые шаги к правильному выбору профессии и способствовать саморазвитию личности и развития общества в целом. The article considers the career guidance function in the work with high school students, which is performed by a social pedagogue. He often has information about what professions are in demand at the moment in Ukraine, but does not fully possess effective technologies of career guidance activities. Based on the synthesis of scientific research on career guidance the following most effective and modern forms of career guidance work are highlighted: individual counseling of schoolchildren; family counseling on professional self-determination of high school students; class hours on career guidance with the invitation of representatives of various professions and representatives of higher education institutions; use of animation activities; career lessons; thematic vocational guidance; career fairs; psychological diagnostics of personal career orientation. The social pedagogue of a general secondary education institution should possess the above-mentioned forms and use them in his/her professional activity, which will help high school students to make the first steps towards the right choice of a profession and contribute to the self-development of the personality and the development of society as a whole.
Опис
Ключові слова
профорієнтаційна робота, соціальний педагог, магістерські роботи, профориентационная работа, социальный педагог, магистерские работы, career guidance work, social pedagogue, master's work
Цитування
Владимиров Д. І. Форми профорієнтаційної роботи соціального педагога зі старшокласниками / Д. І. Владимиров // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 109–110.