ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ НА ЗАСАДАХ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Анотація
Підготовка національних педагогічних кадрів, зокрема, вихователів дошкільних навчальних закладів, є важливою умовою вирішення проблеми формування національних цінностей підростаючого покоління. Будучи засвоєними й визнаними, виявленими в емоційній сфері та в суб’єктно-особистісній діяльності, цінності безпосередньо впливають на становлення професіоналізму майбутнього педагога. Відзначимо, що висока духовність є суттєвою ознакою української ментальності. Народна педагогіка, за переконанням дослідників, є основним етнопедагогічним компонентом відродження і розвитку сучасної системи освіти, а засоби народної педагогіки представляють цілісну систему поглядів і узагальнюючу теорію, що дозволяє використовувати весь цей виховний потенціал в практиці сучасної освіти. При підготовці майбутніх вихователів необхідно враховувати, що формування національних духовно-культурних цінностей особистості вихованця вони мають розпочинати з самого раннього віку дитини. Подготовка национальных педагогических кадров, в частности, воспитателей дошкольных учебных заведений, является важным условием решения проблемы формирования национальных ценностей подрастающего поколения. Будучи усвоенными и признанными, выявленными в эмоциональной сфере и в субъектно-личностной деятельности, ценности непосредственно влияют на становление профессионализма будущего педагога. Отметим, что высокая духовность является существенным признаком украинской ментальности. Народная педагогика, по убеждению исследователей, является основным этнопедагогическим компонентом возрождения и развития современной системы образования, а средства народной педагогики представляют целостную систему взглядов и обобщающую теорию, что позволяет использовать весь этот воспитательный потенциал в практике современного образования. При подготовке будущих воспитателей необходимо учитывать, что формирование национальных духовно-культурных ценностей личности воспитанника они должны начинать с самого раннего возраста ребенка. The training of national pedagogical staff, in particular, preschool educators, is an important condition for solving the problem of forming the national values ​​of the younger generation. Being assimilated and recognized, revealed in the emotional sphere and in the subject-personality activity, values ​​directly affect the formation of the professionalism of the future teacher. We note that high spirituality is an essential feature of Ukrainian mentality. Folk pedagogy, according to researchers, is the main ethnopedagogical component of the revival and development of the modern system of education, and the means of folk pedagogy represent a holistic system of views and a generalizing theory that allows the use of all this educational potential in the practice of modern education. In the preparation of future educators it is necessary to consider that the formation of national spiritual and cultural values ​​of the person of the pupil, they must begin from the very early age of the child.
Опис
Ключові слова
педагогічні кадри, духовний розвиток, особистість вихователя, національна культура народу, культурно-духовні цінності, педагогические кадры, духовное развитие, личность воспитателя, национальная культура народа, культурно-духовный ценности, pedagogical staff, morality development, person of the educator, national culture of the people, cultural and moral values
Цитування
Шевченко Н. О. Підготовка педагогічних кардів на засадах духовного розвитку особистості майбутнього вихователя / Н. О. Шевченко // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін-ї, Харк. Обл-й орг-метод. центр культури і мист-ва. – Харків, 2017. – С. 336–338.