ТРОФІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ ЛИЧИНОК RHOPALOCERA НА ТЕРИТОРІЇ СУДАКСЬКОГО РАЙОНУ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ КРИМУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено встановлення трофічних звʼязків гусені булавовусих лускокрилих на території південно-східної частини Криму. Роль представників Rhopalocera в сільському господарстві подвійна: на одних фазах розвитку вони виступають шкідниками, а на інших – корисними запилювачами квіткових рослин. Зазначено, що за результатами проведених досліджень отримано оригінальні дані про різноманіття трофічних зв’язків личинок Rhopalocera з кормовими рослинами. Загалом у районі досліджень були зареєстровані 36 видів Rhopalocera із 28 родів і 5 родин. Видове різноманіття перебувало у залежності від різних умов біотопу і зокрема, характеру рослинного покриву. Серед досліджуваних видів найбільшою трофічною групою за кількістю видів виявилася група олігофаги – 17 видів (47%). The publication examines the establishment of trophic relationships of the mace-whiskered Lepidoptera caterpillars in the territory of the southeastern part of Crimea. The role of representatives of Rhopalocera in rural economy is twofold: in some phases of development they act as pests, and in others as useful pollinators of flowering plants. It is noted that based on the results of the conducted research, original data on the diversity of trophic relationships of Rhopalocera larvae with fodder plants were obtained. In total, 36 species of Rhopalocera from 28 genera and 5 families were recorded in the research area. The species diversity depended on the different conditions of the biotope and, in particular, the nature of the vegetation cover. Among the studied species, the largest trophic group in terms of the number of species was the oligophagous group - 17 species (47%).
Опис
Ключові слова
ентомофауна, гусень, Rhopalocera, entomofauna, caterpillars
Цитування
Тютюнник В. В. Трофічні зв'язки личинок Rhopalocera на території Судакського району південно-східної частини Криму / В. В. Тютюнник, О. Ю. Мухіна // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 386–389.