Виховний потенціал народно-сценічного танцю в закладах освіти Китайської народної республіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Анотація
У статті на підставі теоретичних (вивчення, аналіз та узагальнення педагогічної літератури для порівняння та зіставлення різних поглядів на обрану проблему, розгляд теоретичних питань з метою визначення основних понять) та системних (абстрагування та конкретизація для уявного виокремлення певної властивості або ознаки предмета дослідження з метою глибшого його вивчення та надання предмету конкретного вираження) методів дослідження виявлено та проаналізовано виховний потенціал народно-сценічного танцю в закладах освіти Китайської народної республіки. Навчання хореографічному мистецтву в КНР передбачає реалізацію в народній творчості та спілкуванні власних потенціалів учнів, формування в них потреби у позитивній самореалізації. У зв’язку з цим автором представлено чотири етапи виховання особистість школяра під час занять народно-сценічним танцем у закладах освіти КНР: • формування ціннісних орієнтирів школярів у процесі усвідомлення ними мети народно-сценічного танцю (під час заняття хореографією, а саме художньо-сценічним танцем, у дітей формуються ціннісні орієнтири, які відображають ціннісне ставлення до себе, країни, у якій вони проживають та до інших народностей та держав, до праці, історії та традицій); • засвоєння соціального досвіду, знань, цінностей загальнолюдської і національної культури через заняття народно-сценічними танцями (китайські народно-сценічні танці цінуються у всьому світі через зразковість наслідувань національних традицій та досвіду, що робить їх тотожними з автентичними, фольклорними та народними танцями); • формування поглядів, переконань, ставлення особистості до норм, правил поведінки в процесі підготовки та виконання народно-сценічного танцю (традиції, закладені в народно-сценічних танцях КНР, передбачають чітке дотримання норм, правил поведінки, які формують у юних танцівників такі традиційні китайському народові почуття, як повага, честь, відданість); • стимулювання учнів до самовдосконалення засобами народно-сценічного танцю (через народно-сценічні танці відбувається самопізнання особистості як своєї фізичної витривалості, так і моральної стійкості, що сприяє постійній роботі над собою). In the article, on the basis of theoretical (study, analysis and generalization of pedagogical literature for comparing and contrasting different views on the selected problem, consideration of theoretical issues in order to determine the basic concepts) and systemic (abstraction and concretization for mentally highlighting a certain property or feature of the subject of research with the aim of more deep study of it and the provision of the subject of concrete expression) research methods the educational potential of folk stage dance in educational institutions of the People's Republic of China was identified and analyzed. Teaching choreographic art in the PRC involves the implementation of students' own potentials in folk art and communication, the formation of needs for positive self-realization. In this regard, the author presents four stages of upbringing the personality of a student in folk-stage dance classes in educational institutions of the PRC: • formation of values of schoolchildren in the process of their awareness of the goals of folk stage dance (during choreography, namely artistic and stage dance, children form values that reflect the value attitude to themselves, the country in which they live and to other nationalities and states, to labor, history and traditions); • assimilation of social experience, knowledge, values of universal and national culture through folk-stage dancing classes (Chinese folk-stage dances are valued all over the world because of the exemplary imitation of national traditions and experience, which makes them identical with authentic, folklore and folk dances); • the formation of views, beliefs, the attitude of the individual to the norms, rules of behavior in the process of preparing and performing folk stage dance (the traditions laid down in the folk stage dances of the PRC presuppose strict adherence to the norms and rules of behavior that form such traditional Chinese peoples in young dancers. feeling like respect, honor, devotion); • stimulating students to self-improvement by means of folk-stage dance (through folk-stage dances, self-knowledge of the individual takes place both of his physical endurance and moral stamina, which contributes to constant work on himself).
Опис
Ключові слова
народно-сценічний, танець, виховання, потенціал, Китайська народна республіка, folk stage, dance, education, potential, People's Republic of China
Цитування
Башкір О. І. Виховний потенціал народно-сценічного танцю в закладах освіти Китайської народної республіки / О. І. Башкір, О. А. Коваленко // Professional Education: Methodology, Theory and Technologies = Професійна освіта: методологія, теорія та технології : зб. наук. пр. / ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. вищ. навч. закл. ім. Г. Сковороди". – Переяслав, 2021. – Вип. 14. – С. 43–57.