The substantiation of the model оf future teachers’ scientific аnd research culture formation under the conditions оf higher pedagogical school

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Taylor & Francis
Анотація
The article substantiates the topicality of the problem of formation of future teachers’ scientific-research culture in the process of professional training, the necessity for creating an appropriate pedagogical strategy under the conditions of higher education fundamentalization and universalization. The aim is to reveal and substantiate the conceptual, content and technological aspects of the model being developed. Taking into account the modern tendencies of higher pedagogical school (globalization, humanization, continuity, intensification, integration, coherence, cognitive polymodality), a model of a pedagogical system is developed. The model is based on the polyparadigmal approach, includes invariant and variant educational strategies. Cultural, scientific and educational environment is built within the model as an integrated unity.The content of professional training, the originality of which is the synergetic unity of fundamental, culturological, general scientific, methodological and ideological directions that will ensure the harmonious formation of a teacherresearcher’s individual and personal potential is determined. У статті обґрунтовано актуальність проблеми формування науково-дослідної культури майбутніх викладачів у процесі професійної підготовки, необхідність створення відповідної педагогічної стратегії в умовах фундаменталізація та універсалізація вищої освіти. Мета - розкрити та обґрунтувати концептуальні, змістові та технологічні аспекти модельного буття наукової діяльності майбутніх учителів. Враховуючи сучасні тенденції вищої педагогічної школи (глобалізація, гуманізація, наступність, інтенсифікація, інтеграція, узгодженість, когнітивна полімодальність) розробляється модель педагогічної системи. Модель засновано на поліпарадигмальному підході, включає інваріантні та варіантні навчальні стратегії. Культурне, наукове та освітнє середовище будується в рамках моделі як інтегрована єдність. Зміст професійного навчання, єдність фундаментальних, культурологічних, загальнонаукових, методологічних та ідеологічні напрямки мають забезпечити гармонійне формування вчителів-дослідників. В статье обосновывается актуальность проблемы образования научно-исследовательской культуры будущих учителей в процессе профессиональной подготовки,необходимость создания соответствующей педагогической стратегии в условиях фундаментализации и универсализации высшего образования. Цель исследования - выявить и обосновать концептуальные, содержательные и технологические аспекты модели формирования научной и исследовательской культуры будущих учителей. С учетом современных тенденций высшей педагогической школы (глобализация, гуманизация, преемственность, интенсификация, интеграция, согласованность, когнитивная полимодальность), разработана модель педагогической системы. Модель основана на полипарадигмальном подходе, включает инвариантные и вариантные образовательные стратегии. Культурная, научная и образовательная среда строится в рамках модели как целостное единство. Содержание профессиональной подготовки, оригинальность которой составляет синергетическое единство фундаментального, культурологического, общенаучного, методологического и идеологические направлений, которые обеспечат гармоничное формирование индивидуального личностного потенциала учителя-исследователя.
Опис
Ключові слова
future teachers, scientific culture, research culture, educational environmen, professional training, fundamental training, general scientific training, methodological training, culturological training, deological training, майбутні викладачі, наукова культура, дослідницька культура, освітнє середовище, професійна підготовка, фундаментальна підготовка, загальнонаукова підготовка, методична підготовка, культурологічна підготовка, ідеологічна підготовка, будущие учителя, научная культура, исследовательская культура, образовательная среда, профессиональная подготовка, фундаментальная подготовка, общенаучная подготовка, методологическая подготовка, культурологическая подготовка, идеологическая подготовка
Цитування
Tusheva V. The substantiation of the model оf future teachers’ scientific аnd research culture formation under the conditions оf higher pedagogical school / V. Tusheva // Language and Education. – 2018. – Vol. 32, is. 6 (2). – P. 790–800.