Психологічні особливості емоційного ставлення до навчання у підлітковому та юнацькому віці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджуються сутність та значення емоційного ставлення до навчання у підлітковому та юнацькому віці. Розробка даної проблеми є актуальною, що підтверджується спостереженнями за навчальним процесом, бесідами з учителями та учнями, а також аналізом наукової літератури та підтверджує, що навчально-пізнавальна діяльність старшокласників може мати ускладнення у зв’язку з особистісними змінами, емоційним ставленням до навчання. За рахунок покращення емоційного компоненту навчання є можливість відкрити додаткові резерви підвищення ефективності навчальної діяльності школярів. На основі проведеного емпіричного дослідження, було визначено, що на формування емоційної сфери впливають як природні, так і соціальні фактори. За отриманими даними можна зазначити, що переважаючим серед учасників дослідження є середній рівень прояву емоційності, найвищі показники були за шкалою інтелектуальної емоційності. Дослідження ставлення до навчання за допомогою проективної методики дало змогу конкретизувати причини тривожності та негативних факторів навчальної діяльності. За результатами анкети учні назвали такі емоції: захоплення, зацікавленість, допитливість, задоволення, натхнення та успіх. У школярів відзначаються емоції як позитивної так і негативної модальності. Розроблено розвивальну програму для старшокласників, яка полягає у поглибленні знань та наданні нової інформації про емоційну сферу, розвиток уміння регулювати поведінку, подолання станів тривожності та невпевненості. The work presents essence significance of emotional attitude to learning in adolescence and adolescence are investigated in the work. The development of this problem is relevant, as evidenced by observations of the educational process, interviews with teachers and students, as well as analysis of scientific literature and confirms that educational and cognitive activities of high school students may have complications due to personal changes, emotional attitude to learning. By improving the emotional component of learning, it is possible to open additional reserves to improve the effectiveness of educational activities of students. Based on empirical research, it was determined that the formation of the emotional sphere is influenced by both natural and social factors. According to the obtained data, it can be noted that the average level of emotional manifestation is predominant among the participants of the study, the highest indicators were on the scale of intellectual emotionality. The study of attitudes to learning with the help of projective methods made it possible to specify the causes of anxiety and negative factors of educational activities. According to the results of the questionnaire, students named such emotions of enthusiasm, interest, curiosity, satisfaction, inspiration and success. Emotions of both positive and negative modality are noted in schoolchildren. A development program for high school students has been developed, which consists in deepening knowledge and providing new information about the emotional sphere, developing the ability to regulate behavior, overcoming anxiety and insecurity.
Опис
Ключові слова
емоційне ставлення, підлітки, юнацький вік, навчальна діяльність, емоційна регуляція, emotional attitude, teenagers, adolescence, educational activity, emotional regulation
Цитування
Чуйченко К. В. Психологічні особливості емоційного ставлення до навчання у підлітковому та юнацькому віці : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / К. В. Чуйченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 72 с. : іл., табл. + дод.
Колекції