ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки майбутніх музично-педагогічних працівників до викладання інтегрованих предметів мистецтва. Авторами зазначено, що інтеграція як категорія має великий спектр тлумачень з точки зору організації процесу навчання в сучасній педагогічній науці. Проаналізовано інтегративність з позиції якості художнього пізнання, що спирається на цілісність художньо-образного мислення під час сприймання-виконання-створення різних видів мистецтва. Зазначено, що відповідно стандартизації музичної освіти КНР у 2022 році, серед основних напрямів оновлення змісту дисциплін педагогічних університетів за фахом «Музика» стає інтегративне навчання. Це пов’язано з провіднимиідеями реформування музичної шкільної освіти на засадах інтеграції. Установлено, що серед основних методик викладання музичних дисциплін в китайських школах опанування музичного матеріалу проводиться за системами К. Орфа, Ж. Далькроза. Розкрито ефективну роль кейс-методу для опанування учнями змісту інтегрованого курсу «Мистецтво» в українських школах. Надано приклади поетапної роботи з кейс методом студентами музичних фахів під час виконання завдань професійно- орієнтованого змісту в умовах педагогічної практики. Наголошено на формування «поліфонічного» мислення під час підготовки майбутніх музично-педагогічних працівників для більш глибокого розуміння інтегративних процесів викладання курсів, що включають синтетичні види мистецтва. Проаналізовано метод порівняння для опанування змісту музичної освіти китайськими студентами під час проходження педагогічної практики в школі. Уточнено зміст роботи здобувачів для підвищення активності учнів у процесі сприймання та художньо-творчої діяльності на уроці «Мистецтво» в українських школах: формування уявлення про узгодженість художнього матеріалу зрізних видів мистецтва відповідно до їх певної єдності (спільної тематики, провідного виду художньої діяльності, емоційного стану тощо); розвиток уміння встановлювати зв’язки між художніми образами, поняттями, творами різних видів мистецтва під час їх аналізу в шкільних програмах. Доведено, що для ефективної підготовки здобувачів факультетів мистецтв українських педагогічних університетів використовується принцип міждисциплінарної інтеграції навчальних дисциплін. Реалізація цього принципу надає можливість студентам опановувати зміст навчальних дисциплін, які готують їх до майбутнього викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в сучасній школі. The article is devoted to the important problem of training potential music-pedagogical workers for teaching integrated art subjects. The authors indicate that integration as a category has a wide range of interpretations from the standpoint of organization of the learning processin modern pedagogical science. Integrativeness is analyzed from the standpoint of the quality of artistic cognition, which is based on the integrity of artistic thinking during perception-performance-creation of various types of art. It is noted that in accordance with the standardization of music education in the People's Republic of China in 2022, among the main directions of updating the content of educational disciplines of pedagogical universities in the specialty "Music" is integrative education. This is related to the leading ideas of reforming musical school education on the basis of integration. It has been established that among the main methods of teaching musical disciplines in Chinese schools, the mastering of musical material is carried out according to the systems of K. Orff and J. Dalcroze. The effective role ofthe case method for students' mastery of the content of the integrated art course in Ukrainian schools is revealed. Examples of step-by-step work with the case method by students of music majors during the performance of tasks of professionally oriented content in the conditions of pedagogical practice are given. The necessity of formation of "polyphonic" thinking during the training of future music-pedagogical workers for a deeper understanding of the integrative processes of teaching courses that include synthetic art forms is emphasized. The comparison method for mastering the content of music education by Chinese students during pedagogical practice at school is analyzed. The content of the trainees’ work has been clarified to increase the activity of students in the process of perception and artistic and creative activity in the art class in Ukrainian schools: the formation of an idea of the coherence of artistic material from different types of art in accordance with their certain unity (common theme, leading type of artistic activity, emotional state, etc.); development of the ability to establish connections between artistic images, concepts, works of various types of art during their analysis in school programs. It has been proven that the principle of interdisciplinary integration of educational disciplines is used for the effective training of students of the faculties of arts of Ukrainian pedagogical universities. The implementation of this principle gives students the opportunity to master the content of educational disciplines that prepare them for the future teaching of an integrated art course in a modern school.
Опис
Ключові слова
практична підготовка, інтеграція, музично-педагогічний працівник, КНР, музична освіта в Україні, мистецтво, кейс-метод, practical training, integration, musical-pedagogical employee, CNR, musical education in Ukraine, art, case method
Цитування
У Юе. Підготовка майбутніх музично-педагогічних працівників до практичної роботи з учнями на засадах інтеграції в Україні та КНР / У Юе, Л. В. Беземчук // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – Вип. 59. – С. 120–136.