До орнітофауни мікро-ГЕС р. Сарата

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
Необхідною також є розробка концепції збалансованого природокористування з метою подолання наслідків техногенного пресингу на природні екосистеми. Така концепція повинна базуватись на результатах моніторингу сучасного стану екосистем і аналізі їх змін (Матвійчук, 2015). Мета досліджень – дослідити видовий склад пташиного населення, їх статус та сезонність перебування, а також розподіл за екологічними групами в умовах мікро-ГЕС на р. Сарата. Наші дослідження дозволили встановити перебування у межах мікро-ГЕС на р. Сарата 36 видів птахів (табл. 1), які у систематичному аспекті належать до 7 рядів, 16 родин і 29 родів (Фесенко, Бокотей, 2002). Серед них найбільше видове різноманіття представлене в таких рядах та родинах: Passeriformes – 25 (родини Muscicapidae - 5, Paridae та Fringillidae – по 4, Motacillidae та Corvidae – по 3 види), Piciformes – 3 (Picidae – 3 види), Anseriformes, Falconiformes і Galliformes – по 2 види. За статусом перебування серед них домінують осілі (20 видів, 55,5 %) та гніздові (15 видів, 41,7 %) птахи. Транзитних птахів виявлено 1 вид (2,8 %), зимуючих та зальотних видів не виявлено. Залишаються зимувати на території мікро-ГЕС 20 видів птахів (55,5%). It is also necessary to develop the concept of balanced nature management in order to overcome the consequences of technogenic pressure on natural ecosystems. Such a concept should be based on the results of monitoring the current state of ecosystems and analysis of their changes (Matviychuk, 2015). The purpose of the research is to investigate the species composition of the bird population, their status and seasonality of stay, as well as the distribution by ecological groups in the conditions of the micro-hydroelectric power plant on the Sarata River. Our research allowed us to establish the presence of 36 species of birds (Table 1) within the micro-hydroelectric power plant on the Sarat River, which systematically belong to 7 orders, 16 families, and 29 genera (Fesenko, Bokotey, 2002). Among them, the greatest species diversity is represented in the following orders and families: Passeriformes – 25 (Muscicapidae families – 5, Paridae and Fringillidae – 4 each, Motacillidae and Corvidae – 3 species each), Piciformes – 3 (Picidae – 3 species), Anseriformes, Falconiformes and Galliformes - 2 species each. According to the status of stay, sedentary (20 species, 55.5%) and nesting (15 species, 41.7%) birds dominate among them. 1 species of transiting birds was found (2.8%), wintering and flying species were not found. 20 species of birds (55.5%) remain wintering on the territory of the micro-hydroelectric power station.
Опис
Ключові слова
мікро-ГЕС, видовий склад птахів, моніторінг, екологічні групи, р. Сарата, Micro-hydroelectric power station, species composition of birds, monitoring, ecological groups, Sarata river
Цитування
Юзик Д. І. До орнітофауни мікро-ГЕС р. Сарата / Д. І. Юзик, А. В. Юзик // Молоді вчені: гіпотези, проекти, дослідження : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю ф-ту природн. наук, Миргород, Україна, 23 груд. 2022 р. – Миргород, 2023. – С. 20–23.